The Greenhouse Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Greenhouse Effect
Mô tả The first questions on the lab deal with the sim itself, while the other questions require the student to do research on the internet for recent news and articles about Global Warming.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Real-world Applications
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Amy Jordan
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 26/01/2006
Ngày cập nhật 02/09/2015