Greenhouse Effect Worksheet


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Greenhouse Effect Worksheet
คำบรรยาย Student worksheet for use with the Greenhouse Effect simulation.
วิชา ดาราศาสตร์, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ greenhouse effect, simulation, virtual lab, worksheet
สถานการณ์จำลอง ปรากฎการณ์เรือนกระจก


ผู้เขียน Joshua Tan
โรงเรียน/หน่วยงาน LaGuardia Community College
ส่งข้อมูลแล้ว 14/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 14/9/2018