බියර්ගේ නියමය: විද්‍යාගාරයේදී

බියර්ගේ නියමය: විද්‍යාගාරයේදී තිර රූපයක් බාගත කරන්න ඔබ්බනවා
 • බියර් නියමය
 • විසඳුම්
 • සාන්ද්‍රණය
Java Logo මුල් අනුහුරුකරණය හා පරිවර්තනය

අන්තර්ගතය

 • බියර් නියමය
 • විසඳුම්
 • සාන්ද්‍රණය
 • මවුලිකතාව
 • ආලෝකය
 • අවශෝෂ්‍යතාව
 • සම්ප්‍රෙෂණය
 • වර්ණාවලි දීප්තිමිතිය

විස්තර

“වීදුරුව ඝනකම වැඩි වන තරමට, සාරය අඳුරු පැහැ වේ, එතුළින් ගමන් ගන්නා ආලෝකය අඩුවෙ.” සාන්ද්‍ර සහ තනුක වර්ණවත් ද්‍රාවණ සාදා, ඒවා මගින් අවශෝෂණය කරගන්නා හා ඒවා තුළින් ගමන් ගන්නා ආලෝක ප්‍රමාණය ආලෝක වර්ණාවලි මානය ආධාරයෙන් ගවේෂණය කරන්න!

ආදර්ශ ඉගෙනුම් ඉලක්ක

 • ද්‍රාව්‍යයෙන් ද්‍රාවණයට සාන්ද්‍රණය සහ පරිමාව අතර සම්බන්ධය පැහැදිළි කරන්න
 • ද්‍රාවණ පැහැය සහ සාන්ද්‍රණය අතර සම්බන්ධතාවය ප්‍රමාණාත්මකව පැහැදිළි කරන්න.
 • ජලය, ද්‍රාව්‍යය සහ/හෝ ද්‍රාවණය එකතු කිරීමේදී/ඉවත් කිරීමේදී ද්‍රාවණ සාන්ද්‍රණය වෙනස් වන අන්දම පුරෝකථනය කොට පැහැදිළි කරන්න.
 • ද්‍රාවණවල සාන්ද්‍රණය මෞලීයතා ඒකක (මෞල/ලීටර) මගින් ගණනය කරන්න.
 • දෙනලද සාන්ද්‍රණයෙන් යුත් ද්‍රාවණයක් සාදන ක්‍රියා පිළිවෙල සැලසුම් කරන්න.
 • Iද්‍රාවනයක් සංතෘප්ත වන අවස්ථාව හඳුනාගෙන, ජලය, ද්‍රාව්‍යය සහ/හෝ ද්‍රාවණය එකතු කිරීමේදී/ඉවත් කිරීමේදී සාන්ද්‍රණය වෙනස් වන අන්දම පුරෝකථනය කරන්න.
 • ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය සහ උරාගන්නා/ගමන් ගන්නා ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය අතර සම්බන්ධතාවය පැහැදිළි කරන්න.
 • අවශෝෂ්‍යතාවය, මෞලික අවශෝෂකතාව, පථයේ දිග සහ බියර්ගේ නියමයේ සාන්ද්‍රණය අතර සම්බන්ධතාවය පැහැදිළි කර පැහැදිළි කරන්න.
 • උරාගන්නා/ගමන් ගන්නා ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය, දාවණ වර්ගයේ, ද්‍රාවණ සාන්ද්‍රණයේ, බඳුනේ ගැඹුර, හෝ ආලෝක ප්‍රභවයේ වෙනස්වීමි සමග , උරාගන්නා/ගමන් ගන්නා ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය වෙනස් වන අන්දම පුරෝකථනය කර හේතු පැහැදිළි කරන්න.
අනුවාදය 1.4.19

ගුරුවරුන්ට ඉඟි

ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි (pdf) PhET කණ්ඩායම විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඉඟි අඩංගු වේ. ( පීඩීඑෆ් ).

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය

වීඩියෝ ප්‍රාරම්භය නැරඹීමට කරුණාකර පිවිසෙන්න

ගුරුවරුන් ඉදිරිපත් කල ක්‍රියාකාරකම්

Beer's Law Lab - Guided Inquiry Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Susan Hendrickson, Julia Chamberlain UG-Intro Remote
Guided
Lab
Chemistry
Investigation of a Solution’s Color (Qualitative and Quantitative) - Guided Inquiry Activity රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Guided Chemistry
Beer's Law Warm-Up රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain UG-Intro
HS
HW Chemistry
Investigación del color de una solución (cualitativa y cuantitativa) - Actividad de consulta guiada රන් තරුවක් මගින් පෙන්නා දෙන්නේ ඉහළ ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ  PhET නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ , විමසීම් මත පදනම්වූ ක්‍රියාකාරකම් බවයි. Ted Clark, Julia Chamberlain (Traducción de Mayra Tavares) UG-Intro Guided Chemistry
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Julia Chamberlain UG-Intro
HS
Other Chemistry
How do PhET simulations fit in my middle school program? මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Sarah Borenstein MS Other Physics
Biology
Chemistry
Earth Science
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López MS
HS
Other Mathematics
Physics
Biology
Chemistry
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López HS
UG-Intro
Other Chemistry
Physics
Mathematics
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 මෙම දායකත්වය PhET විසින් නිර්මාණය කරන ලදී. Diana López K-5
Grad
HS
MS
UG-Intro
UG-Adv
HW
Discuss
Mathematics
Astronomy
Physics
Chemistry
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer HS
MS
Other Biology
Physics
Chemistry
Visible Spectrophotometry of Nickel (II) Chloride Kim Kostka UG-Intro Remote
Guided
Lab
Chemistry
Beer's Law: An AP Chemistry Activity Brian Brown HS Remote
Guided
Chemistry
Discovering Beer’s Law by a Simulation-based Laboratory Scott Sinex HS
UG-Intro
Lab
Guided
Remote
Chemistry
Light and Atoms Lyric Portwood UG-Intro
HS
Other
Guided
Lab
Chemistry
Physics

භාෂාව Download or Run Tips
Albanian All shqip Download Run now Laboratori i ligjit të Beer-it
Basque All Euskara Download Run now Beer-en legea
Chinese (China) All 中文 (中国) Download Run now 比尔定律实验
Chinese (Taiwan) All 中文 (台灣) Download Run now Beer's Law Lab_比爾定律
Dutch All Nederlands Download Run now Wet van Beer lab
Estonian All Eesti Download Run now Beeri seadus
Finnish All suomi Download Run now Beerin laki
French All français Download Run now Laboratoire Loi de Beer-Lambert 
Gallegan All Gallegan Download Run now Lab Lei de Beer
Georgian All ქართული Download Run now ფოტოკოლორიმეტრიის ლაბორატორია
Haitian All Haitian Download Run now Laboratwa Lwa Byè
Hebrew All עברית Download Run now מעבדת חוק בר
Hindi All हिंदी Download Run now बीयर्स के नियम की प्रयोगशाला 
Hungarian All magyar Download Run now Lambert–Beer Labor
Indonesian All Bahasa Indonesia Download Run now Hukum Beer
Irish All Gaeilge Download Run now Saotharlann Dlí Beer
Italian All italiano Download Run now Esperienza della legge di Beer
Japanese All 日本語 Download Run now ベールの法則実験室
Kannada All Kannada Download Run now ಬೀರ್ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ
Kazakh All Kazakh Download Run now Ерітінділер
Korean All 한국어 Download Run now 베어의 법칙 실험
Lao All Lao Download Run now Beer's Law Lab
Latvian All Latviešu Download Run now Bēra likums
Lithuanian All Lietuvių Download Run now Bugerio-Lamberto-Bero dėsnio laboratorija
Macedonian All македонски Download Run now Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer)
Maori All Maori Download Run now Taiwhanga mō te Ture Beer
Marathi All मराठी Download Run now बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा
Mongolian All Монгол (Монгол) Download Run now Бийрийн хуулийн Лаб
Norwegian Bokmål All Norsk bokmål Download Run now Beers lov laboratorium
Oriya All Oriya Download Run now Beer's Law Lab
Persian All فارسی Download Run now آزمایش قانون بیر
Polish All polski Download Run now Prawo Beera
Portuguese All português Download Run now Laboratório da Lei da Cerveja
Portuguese (Brazil) All português (Brasil) Download Run now Kit Lei de Beer
Russian All русский Download Run now Растворы
Serbian All Српски Download Run now Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer)
sh All sh Download Run now Ламбер-Беров закон
Slovak All Slovenčina Download Run now Lambertov-Beerov zákon
Slovenian All Slovenščina Download Run now Beer's Law Lab
Swahili All Swahili Download Run now Maabara ya Seria ya Beer
Swedish All svenska Download Run now Beers lag laboration
Tamil All Tamil Download Run now பீர் விதி ஆய்வகம்
Telugu All Telugu Download Run now Beer's Law Lab
Thai All ไทย Download Run now ปฏิบัติการทดลองกฏของเบียร์
Turkish All Türkçe Download Run now Beer's Kanunu Laboratuvarı
Turkmen All Turkmen Download Run now Ber kanuny
Ukrainian All українська Download Run now Закон Бера ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
Uzbek All Uzbek Download Run now Ber qonuni laboratoriyasi
Vietnamese All Tiếng Việt Download Run now Định luật Beer
අරාබි All العربية Download Run now مختبر قانون بير
ඉංග්‍රීසි All English Download Run now Beer's Law Lab
කැටලන් All català Download Run now Beer's Law Lab
ග්‍රීක් All Ελληνικά Download Run now Εργαστήριο του Νόμου του Beer
චෙක් All čeština Download Run now Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon
ජර්මන් All Deutsch Download Run now Lambert-Beer's Absorptionslabor
ඩැනිෂ් All Dansk Download Run now Beers lovlab
බල්ගේරියානු All български Download Run now Закон на Беер
බොස්නියානු All Bosanski Download Run now Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer)
ස්පැනිෂ් All español Download Run now Lab de la ley de Beer ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(පේරු) All español (Perú) Download Run now Laboratorio de la Ley de Beer
ස්පැනිෂ්(මෙක්සිකෝ) All español (México) Download Run now Lab de la Ley de Beer ගුරුවරුන් සඳහා ඉඟි PDF ආකෘතියෙන් බාගත කර ගන්න
ස්පැනිෂ්(ස්පාඥ්ඥය) All español (España) Download Run now Laboratorio de la ley de Beer

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

නිර්මාණ කණ්ඩායම තෙවන පාර්ශවීය පුස්තකාල අපගේ ස්තුතිය
 • Julia Chamberlain (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Kelly Lancaster
 • Emily B. Moore
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • fontawesome-webfont-3.0.2.svg
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-2.4.1.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • Royal Society of Chemistry