133 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල potential well

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්