195 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල gas laws

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්