Tiếng Việt (Vietnamese)

Acidobazické roztoky (HTML5) HTML Dung dịch Acid-Base (HTML5) Download Run now
Acidobazický roztok Java Dung dịch Acid-Base Download Run now
Alfa rozklad Java Phóng xạ Alpha Download Run now
- HTML Diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Đại số với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
- HTML Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Số học (HTML5) Download Run now
- Flash Số học Download Run now
- HTML Tương tác nguyên tử (HTML5) Download Run now
Atomická interakce Java Tương tác nguyên tử Download Run now
Rovnováha (HTML5) HTML Cân bằng (HTML5) Download Run now
Rovnováha Java Cân bằng Download Run now
Vyčíslování chemických rovnic (HTML5) HTML Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) Download Run now
Bilanční chemické rovnice Java Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Download Run now
Balonek a statická elektřina Java Bong bóng và tĩnh điện Download Run now
Balóny a Archimedův zákon Java Bong bóng và Sự nổi Download Run now
Balonek a statická elektřina (HTML5) HTML Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) Download Run now
- Java Cấu trúc vùng năng lượng Download Run now
Obvod s baterií a rezistorem Java Mạch điện Pin - Điện trở Download Run now
Napětí baterie Java Hiệu thế của Pin. Download Run now
Laboratoř pro Lambertův-Beerův zákon (HTML5) HTML Định luật Beer (HTML5) Download Run now
Beerův zákon Java Phòng thí nghiệm Định luật Beer Download Run now
Lom světla (HTML5) HTML Khúc xạ ánh sáng (HTML5) Download Run now
Lom světla Java Khúc xạ ánh sáng Download Run now
Beta rozklad Java Phóng xạ Beta Download Run now
Spektrum černého tělesa (HTML5) HTML Quang phổ của thể đen (HTML5) Download Run now
Spektrum černého tělesa Flash Quang phổ của vật đen Download Run now
- Java Trạng thái liên kết lượng tử Download Run now
- HTML Tạo ra một Phân số (HTML5) Download Run now
Sestav zlomek Java Tạo ra một phân số Download Run now
Stavba molekuly Java Tạo dựng một Phân tử Download Run now
Stavba atomu (HTML5) HTML Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) Download Run now
Stavba atomu Java Tạo dựng một nguyên tử Download Run now
Vztlak Flash Sự nổi Download Run now
calculus-grapher Flash Calculus Grapher Download Run now
Deskový kondenzátor Java Tụ điện Download Run now
Laboratoř s kondenzátory (HTML5) HTML Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
- HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) Download Run now
Konstrukce obvodů (stejnosměrných) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Download Run now
- HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Srážky Flash Va chạm Download Run now
Barevné vidění (HTML5) HTML Thị giác màu (HTML5) Download Run now
Barevné vidění Java Quan sát màu sắc Download Run now
Koncentrace (HTML5) HTML Nồng độ (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java Nồng độ Download Run now
vodivost Java Độ dẫn điện Download Run now
Coulombův zákon (HTML5) HTML Định luật Coulomb (HTML5) Download Run now
- Java Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Download Run now
- Flash Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Download Run now
- Java Thí nghiệm Davisson-Germer Download Run now
Hustota Flash Mật độ Download Run now
- HTML Sự khuếch tán (HTML5) Download Run now
- Java Đèn neon và đèn phóng điện Download Run now
Stravování a cvičení Java Ẩm thực và Thể dục Download Run now
zobrazení elektrického pole Java Điện trường Download Run now
Elektrický Hokej Java Hockey điện Download Run now
Formy energie a její přeměny (HTML5) HTML Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) Download Run now
Formy energie a její přeměny Java Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Download Run now
Energetický Skate Park Java Công viên trượt ván. Download Run now
Skatepark energie: základy (HTML5) HTML Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Download Run now
Průzkumník rovnosti (HTML5) HTML Phương trình (HTML5) Download Run now
- HTML Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
- HTML Đẳng thức: 2 biến (HTML5) Download Run now
- Flash Equation Grapher Download Run now
- Flash Trò chơi Ước lượng Download Run now
- HTML Biểu thức (HTML5) Download Run now
Faradayova elektromagnetická laboratoř Java Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Download Run now
Faradayův zákon (HTML5) HTML Định luật Faraday (HTML5) Download Run now
Faradayův zákon Flash Định luật Faraday Download Run now
Tlak kapaliny a průtoku Java Dòng và áp suất chất lỏng Download Run now
Síla na jedné přímce Java Các lực trên 1 trục tọa độ Download Run now
Síla a Pohyb Java Lực và Chuyển động Download Run now
Síly a pohyb: základy (HTML5) HTML Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Síla a pohyb Java Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Download Run now
- Java Tổng hợp sóng Download Run now
- HTML Phân số (HTML5) Download Run now
Hledání rovností - hra Java Phân số Download Run now
- HTML Phân số: đẳng thức (HTML5) Download Run now
- HTML Phân số: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
Úvod do zlomků Java Phân số nhập môn Download Run now
- HTML Phân số: hỗn số (HTML5) Download Run now
Tření (HTML5) HTML Ma sát (HTML5) Download Run now
Tření Flash Ma sát Download Run now
Tvůrce funkcí (HTML5) HTML Hàm số (HTML5) Download Run now
- HTML Hàm số: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- HTML Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
- HTML Tính chất của chất khí (HTML5) Download Run now
Vlastnosti plynu Java Tính chất của chất khí Download Run now
- HTML Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
- Java Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Download Run now
Generator Java Máy phát điện Download Run now
geometric-optics Flash Quang hình Download Run now
- Java Băng hà Download Run now
- HTML Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) Download Run now
Kreslení přímky Java Đồ thị Hàm tuyến tính Download Run now
- HTML Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) Download Run now
- HTML Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) Download Run now
- HTML Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) Download Run now
Gravitace a oběžná dráha Java Lực hấp dẫn và quỹ đạo Download Run now
Gravitační laboratoř (HTML5) HTML Lực hấp dẫn (HTML5) Download Run now
Gravitační laboratoř Java Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Download Run now
Skleníkový efekt Java Hiệu ứng nhà kính Download Run now
Hookův zákon (HTML5) HTML Định luật Hooke (HTML5) Download Run now
- Java Mô hình Nguyên tử Hydrogen Download Run now
Náboje a pole (HTML5) HTML Điện tích và điện trường (HTML5) Download Run now
Náboj a pole Flash Điện tích và điện trường Download Run now
Izotopy a relativní atomová hmotnost (HTML5) HTML Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) Download Run now
Izotopy a atomová hmotnost Java Đồng vị và nguyên tử khối Download Run now
Džon Travoltáž (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
- Java Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Download Run now
Lasery Java Lasers Download Run now
Regrese metodou nejmenších čtverců (HTML5) HTML Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) Download Run now
Lunární modul Flash Nguyệt xa Download Run now
Magnet a kompas Java Nam châm và la bàn Download Run now
Magnety a elektromagnety Java Nam châm và nam châm điện Download Run now
- HTML Tạo ra 10 (HTML5) Download Run now
- HTML Con lắc lò xo (HTML5) Download Run now
- HTML Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Závaží a pružiny Flash Quả cân và lò xo Download Run now
Hra s bludištěm Java Mê lộ Download Run now
Membránové Kanály Java Các kênh trên màng tế bào Download Run now
mikrovlny Java Vi ba Download Run now
Molarita (HTML5) HTML Nồng độ Mol (HTML5) Download Run now
Látková koncentrace Java Nồng độ Mol Download Run now
- Java Động cơ phân tử Download Run now
Molekulární polarita (HTML5) HTML Cực tính của phân tử (HTML5) Download Run now
Molekulární polarita Java Sự Phân cực phân tử Download Run now
Molekuly a světlo (HTML5) HTML Phân tử và ánh sáng (HTML5) Download Run now
Molekuly a světlo Java Phân tử và ánh sáng Download Run now
Tvary molekul (HTML5) HTML Hình dạng phân tử (HTML5) Download Run now
Tvary molekul Java Hình dạng phân tử Download Run now
Tvary molekul: základy (HTML5) HTML Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Tvary molekul: Základy Java Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Download Run now
Pohyb ve 2D Java Chuyển động trong mặt phẳng. Download Run now
Chodící panáček Java Khách bộ hành Download Run now
- Java MRI Download Run now
Moje sluneční soustava Flash Thái Dương Hệ của tôi Download Run now
Přírodní výběr Java Chọn lọc tự nhiên Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
neuron Java Neuron Download Run now
- Flash Kiểu dao động chuẩn tắc Download Run now
Štěpení jader Java Sự phân hạch Download Run now
Ohmův zákon (HTML5) HTML Định luật Ohm (HTML5) Download Run now
Ohmův zákon Flash Định luật Ohm Download Run now
- Java Máy định dạng sóng quang lượng tử Download Run now
- Java Kẹp quang và ứng dụng Download Run now
- HTML Con lắc (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Download Run now
Fotoelektrický efekt Java Hiệu ứng Quang điện Download Run now
pH stupnice (HTML5) HTML Thang đo pH (HTML5) Download Run now
pH stupnice Java Thang đo pH Download Run now
pH stupnice: základy (HTML5) HTML Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Tektonika zemských desek Java Mảng kiến tạo Download Run now
- HTML Xác suất Plinko (HTML5) Download Run now
- Flash Xác suất Plinko Download Run now
- HTML Chuyển động của đạn tử (HTML5) Download Run now
Pohyb střely Flash Chuyển động của đạn tử Download Run now
- HTML Sân chơi tỷ lệ (HTML5) Download Run now
- Java Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Download Run now
- Java Giao thoa sóng lượng tử Download Run now
Vyzařující Náboj Flash Điện tích bức xạ Download Run now
Radioaktivní datování hry Java Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Download Run now
Rádiové vlny a Eektromagnetická pole Java Sóng Vô tuyến Download Run now
Rampa: Síla a Pohyb Java Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Download Run now
Reaktanty, produkty a zbytky (HTML5) HTML Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) Download Run now
Reaktanty, produkty a nezreagované Java Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Download Run now
Reakce a ceny Java Phản ứng và tốc độ phản ứng Download Run now
Odpor drátu (HTML5) HTML Điện trở của một dây dẫn (HTML5) Download Run now
Odpor v drátu Flash Điện trở của một dây dẫn Download Run now
Resonance Flash Cộng hưởng Download Run now
Vratné reakce Java Phản ứng thuận nghịch Download Run now
Beruščin kolotoč Java Chuyển động tròn của Bọ rùa Download Run now
Rutherfordův rozptyl (HTML5) HTML Tán xạ Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherfordův rozptyl Java Tán xạ Rutherford Download Run now
- Java Chất bán dẫn Download Run now
obvod signálu Java Mạch Bóng đèn Download Run now
soli a rozpustnost Java Muối và độ hoà tan Download Run now
zvuk Java Sóng âm Download Run now
- HTML Trạng thái của vật chất (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty Java Các trạng thái của vật chất Download Run now
- HTML Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Stavy hmoty: Základy Java Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Download Run now
Stern-Gerlach Experiment Flash Thí nghiệm Stern-Gerlach Download Run now
- Java Kéo căng DNA Download Run now
Cukr a sůl řešení Java Dung dịch muối và đường Download Run now
Rampa Java Mặt phẳng nghiêng Download Run now
Moment síly Java Moment lực Download Run now
- Java John Travoltage Download Run now
- HTML Vòng tròn lượng giác (HTML5) Download Run now
Pod tlakem (HTML5) HTML Áp suất (HTML5) Download Run now
Tlak kapalin Java Áp suất Download Run now
- HTML Tỷ suất đơn vị (HTML5) Download Run now
Sčítání vektorů Flash Cộng Vector Download Run now
- HTML Giao thoa sóng (HTML5) Download Run now
Vlnová interference Java Giao thoa sóng Download Run now
Vlnění na vlákně (HTML5) HTML Sóng trên một sợi dây (HTML5) Download Run now
Vlnění na vlákně Flash Sóng trên một sợi dây Download Run now

Simulace dosud nepřeložené do Vietnamese

Zbývající simulace mohou být přeloženy pomocí PhET Translation Utility.