Tiếng Việt (Vietnamita)

Soluções Ácido-Base (HTML5) HTML Dung dịch Acid-Base (HTML5) Download Run now
Soluções ácido-base Java Dung dịch Acid-Base Download Run now
Decaimento Alfa Java Phóng xạ Alpha Download Run now
Construtor de Área (HTML5) HTML Diện tích (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Álgebra (HTML5) HTML Đại số với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Decimais (HTML5) HTML Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Intro (HTML5) HTML Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Multiplicação (HTML5) HTML Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Số học (HTML5) Download Run now
Aritmética Flash Số học Download Run now
Interações Atômicas (HTML5) HTML Tương tác nguyên tử (HTML5) Download Run now
Interações Atômicas Java Tương tác nguyên tử Download Run now
Balançando (HTML5) HTML Cân bằng (HTML5) Download Run now
Balançando Java Cân bằng Download Run now
Balanceamento de Equações Químicas (HTML5) HTML Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) Download Run now
Balanceamento de Equações Java Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Download Run now
Balões e eletricidade estática Java Bong bóng và tĩnh điện Download Run now
Balões e Empuxo Java Bong bóng và Sự nổi Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) Download Run now
Estrutura de Bandas Java Cấu trúc vùng năng lượng Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java Mạch điện Pin - Điện trở Download Run now
Tensão de Bateria Java Hiệu thế của Pin. Download Run now
Kit Lei de Beer (HTML5) HTML Định luật Beer (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Beer Java Phòng thí nghiệm Định luật Beer Download Run now
Desvio da Luz (HTML5) HTML Khúc xạ ánh sáng (HTML5) Download Run now
Curvando a Luz Java Khúc xạ ánh sáng Download Run now
Decaimento Beta Java Phóng xạ Beta Download Run now
Espectro de Corpo Negro (HTML5) HTML Quang phổ của thể đen (HTML5) Download Run now
blackbody-spectrum Flash Quang phổ của vật đen Download Run now
Estados Quânticos Ligados Java Trạng thái liên kết lượng tử Download Run now
Construir uma Fração (HTML5) HTML Tạo ra một Phân số (HTML5) Download Run now
Monte uma Fração Java Tạo ra một phân số Download Run now
Construa uma Molécula Java Tạo dựng một Phân tử Download Run now
Monte um Átomo (HTML5) HTML Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) Download Run now
Monte um Átomo Java Tạo dựng một nguyên tử Download Run now
Flutuabilidade Flash Sự nổi Download Run now
Cálculo no Gráfico Flash Calculus Grapher Download Run now
Capacitor Java Tụ điện Download Run now
Laboratório do Capacitor: Básico (HTML5) HTML Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos (HTML5) HTML Điện tích và điện trường (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos Flash Điện tích và điện trường Download Run now
Kit de Construção de Circuito (AC+DC) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Download Run now
Kit de Construção de Circuito (AC+DC), Laboratório Virtual Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Kit para Montar Circuito DC (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) Download Run now
Kit de Construção de Circuito (DC) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Download Run now
Kit para Montar Circuito DC - Lab Virtual (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) Download Run now
Kit de Construção de Circuito (DC), Laboratório Virtual Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Laboratório de Colisões Flash Va chạm Download Run now
Visão de Cor (HTML5) HTML Thị giác màu (HTML5) Download Run now
Visão de Cor Java Quan sát màu sắc Download Run now
Concentração (HTML5) HTML Nồng độ (HTML5) Download Run now
Concentração Java Nồng độ Download Run now
Condutividade Java Độ dẫn điện Download Run now
Lei de Coulomb (HTML5) HTML Định luật Coulomb (HTML5) Download Run now
Poços Duplos e Ligações Covalentes Java Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Download Run now
curve-fitting Flash Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Download Run now
- Java Thí nghiệm Davisson-Germer Download Run now
Densidade Flash Mật độ Download Run now
Difusão (HTML5) HTML Sự khuếch tán (HTML5) Download Run now
Lâmpadas de neônio e outras lâmpadas de descarga Java Đèn neon và đèn phóng điện Download Run now
Comer & Exercitar-se Java Ẩm thực và Thể dục Download Run now
Campo Elétrico dos Sonhos Java Điện trường Download Run now
Hóquei no Campo Elétrico Java Hockey điện Download Run now
Formas de Energia e Transformações (HTML5) HTML Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) Download Run now
Formas de Energia e Transformações Java Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Download Run now
Parque Energético para Skatistas Java Công viên trượt ván. Download Run now
Energia na Pista de Skate (HTML5) HTML Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Download Run now
Explorador da Igualdade (HTML5) HTML Phương trình (HTML5) Download Run now
Explorador da Igualdade: Básico (HTML5) HTML Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Explorador da Igualdade: Duas Variáveis (HTML5) HTML Đẳng thức: 2 biến (HTML5) Download Run now
equation-grapher Flash Equation Grapher Download Run now
estimation Flash Trò chơi Ước lượng Download Run now
Expressões (HTML5) HTML Biểu thức (HTML5) Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday Java Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Download Run now
Lei de Faraday (HTML5) HTML Định luật Faraday (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash Định luật Faraday Download Run now
Pressão do Fluido e Fluxo Java Dòng và áp suất chất lỏng Download Run now
Forças em Uma Dimensão Java Các lực trên 1 trục tọa độ Download Run now
Forças e Movimento Java Lực và Chuyển động Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Forças e Movimentos: Noções Básicas Java Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Download Run now
Fourier: Criando Ondas Java Tổng hợp sóng Download Run now
Associe Frações (HTML5) HTML Phân số (HTML5) Download Run now
Fração Legal Java Phân số Download Run now
Frações: Igualdade (HTML5) HTML Phân số: đẳng thức (HTML5) Download Run now
Frações: Intro (HTML5) HTML Phân số: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
Intro a Frações Java Phân số nhập môn Download Run now
Frações: Números Mistos (HTML5) HTML Phân số: hỗn số (HTML5) Download Run now
Atrito (HTML5) HTML Ma sát (HTML5) Download Run now
Atrito Flash Ma sát Download Run now
Construtor de Funções (HTML5) HTML Hàm số (HTML5) Download Run now
Construtor de Funções: Básico (HTML5) HTML Hàm số: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Gases: Introdução (HTML5) HTML Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
Propriedades do Gás (HTML5) HTML Tính chất của chất khí (HTML5) Download Run now
Propriedades dos Gases Java Tính chất của chất khí Download Run now
Fundamentos da Expressão Genética (HTML5) HTML Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Expressão Genética - Fundamentos Java Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Download Run now
Gerador Java Máy phát điện Download Run now
Ótica Geométrica Flash Quang hình Download Run now
Geleiras Java Băng hà Download Run now
Traçando Retas (HTML5) HTML Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) Download Run now
Traçando Retas Java Đồ thị Hàm tuyến tính Download Run now
Gráfico de Quadráticas (HTML5) HTML Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) Download Run now
Inclinação e Intersecção (HTML5) HTML Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Lực hấp dẫn và quỹ đạo Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML Lực hấp dẫn (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Download Run now
O Efeito Estufa Java Hiệu ứng nhà kính Download Run now
Lei de Hooke (HTML5) HTML Định luật Hooke (HTML5) Download Run now
Modelos do Átomo de Hidrogênio Java Mô hình Nguyên tử Hydrogen Download Run now
Isótopos e Massa Atômica (HTML5) HTML Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) Download Run now
Isótopos e Massa Atômica Java Đồng vị và nguyên tử khối Download Run now
John Travoltagem (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Giro 2D da Joaninha Java Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Download Run now
Lasers Java Lasers Download Run now
Regressão por Quadrados Mínimos (HTML5) HTML Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) Download Run now
Módulo de Pouso Lunar Flash Nguyệt xa Download Run now
Ímã e Bússola Java Nam châm và la bàn Download Run now
Ímãs e Eletroímãs Java Nam châm và nam châm điện Download Run now
Tire um 10 (HTML5) HTML Tạo ra 10 (HTML5) Download Run now
Massas e Molas (HTML5) HTML Con lắc lò xo (HTML5) Download Run now
Massas e Molas: Básico (HTML5) HTML Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Massas e Molas Flash Quả cân và lò xo Download Run now
- Java Mê lộ Download Run now
Canais da Membrana Java Các kênh trên màng tế bào Download Run now
Micro-Ondas Java Vi ba Download Run now
Molaridade (HTML5) HTML Nồng độ Mol (HTML5) Download Run now
Molaridade Java Nồng độ Mol Download Run now
Motores Moleculares Java Động cơ phân tử Download Run now
Polaridade da Molécula (HTML5) HTML Cực tính của phân tử (HTML5) Download Run now
Polaridade da Molécula Java Sự Phân cực phân tử Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Phân tử và ánh sáng (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Phân tử và ánh sáng Download Run now
Geometria Molecular (HTML5) HTML Hình dạng phân tử (HTML5) Download Run now
Forma da molécula Java Hình dạng phân tử Download Run now
Geometria Molecular: Básico (HTML5) HTML Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Forma da molécula: Fundamentos Java Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Download Run now
Movimento em 2D Java Chuyển động trong mặt phẳng. Download Run now
O Homem em Movimento Java Khách bộ hành Download Run now
IRM Simplificada Java MRI Download Run now
Meu Sistema Solar Flash Thái Dương Hệ của tôi Download Run now
Seleção Natural Java Chọn lọc tự nhiên Download Run now
Neurônio (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neurônio Java Neuron Download Run now
Modos Normais Flash Kiểu dao động chuẩn tắc Download Run now
Fissão Nuclear Java Sự phân hạch Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Định luật Ohm (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash Định luật Ohm Download Run now
Controle Quântico Ótico Java Máy định dạng sóng quang lượng tử Download Run now
Pinças Ópticas e aplicações Java Kẹp quang và ứng dụng Download Run now
Laboratório do Pêndulo (HTML5) HTML Con lắc (HTML5) Download Run now
Laboratório de Pêndulos Flash Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Download Run now
Efeito Fotoelétrico Java Hiệu ứng Quang điện Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML Thang đo pH (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java Thang đo pH Download Run now
pH: Básico da Escala (HTML5) HTML Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Placas tectônicas Java Mảng kiến tạo Download Run now
Probabilidade Plinko (HTML5) HTML Xác suất Plinko (HTML5) Download Run now
Probabilidade Plinko Flash Xác suất Plinko Download Run now
Movimento de Projétil (HTML5) HTML Chuyển động của đạn tử (HTML5) Download Run now
Movimento de Projéteis Flash Chuyển động của đạn tử Download Run now
Parque da Proporção (HTML5) HTML Sân chơi tỷ lệ (HTML5) Download Run now
Pacotes de Onda e Tunelamento Quântico Java Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Download Run now
- Java Giao thoa sóng lượng tử Download Run now
Irradiando Carga Flash Điện tích bức xạ Download Run now
Jogo da Datação Radiativa Java Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Download Run now
Ondas de Rádio e Campos Eletromagnéticos Java Sóng Vô tuyến Download Run now
Rampa: Forças e Movimento Java Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Download Run now
Reagentes, Produtos e Excesso (HTML5) HTML Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e excesso Java Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Download Run now
Reações e Taxas Java Phản ứng và tốc độ phản ứng Download Run now
Resistência em um Fio (HTML5) HTML Điện trở của một dây dẫn (HTML5) Download Run now
Resistência em um Fio Flash Điện trở của một dây dẫn Download Run now
Ressonância Flash Cộng hưởng Download Run now
Reações Reversíveis Java Phản ứng thuận nghịch Download Run now
Rotação da Joaninha Java Chuyển động tròn của Bọ rùa Download Run now
Espalhamento de Rutherford (HTML5) HTML Tán xạ Rutherford (HTML5) Download Run now
Espalhamento de Rutherford Java Tán xạ Rutherford Download Run now
Semicondutores Java Chất bán dẫn Download Run now
Sinal de Circuito Java Mạch Bóng đèn Download Run now
Sais e Solubilidade Java Muối và độ hoà tan Download Run now
Som Java Sóng âm Download Run now
Estados da Matéria (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất (HTML5) Download Run now
Estados da Matéria Java Các trạng thái của vật chất Download Run now
Estados da Matéria: Básico (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Estados da Matéria: Básico Java Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Download Run now
Experimento de Stern-Gerlach Flash Thí nghiệm Stern-Gerlach Download Run now
Alongamento DNA Java Kéo căng DNA Download Run now
Soluções de Açúcar e Sal Java Dung dịch muối và đường Download Run now
A RAMPA Java Mặt phẳng nghiêng Download Run now
Torque Java Moment lực Download Run now
John Travoltagem Java John Travoltage Download Run now
Tour Trigonométrico (HTML5) HTML Vòng tròn lượng giác (HTML5) Download Run now
Sob Pressão (HTML5) HTML Áp suất (HTML5) Download Run now
Sob Pressão Java Áp suất Download Run now
Taxas Unitárias (HTML5) HTML Tỷ suất đơn vị (HTML5) Download Run now
Adição de Vetores Flash Cộng Vector Download Run now
Interferência de Onda (HTML5) HTML Giao thoa sóng (HTML5) Download Run now
Interferência de Ondas Java Giao thoa sóng Download Run now
Onda em Corda (HTML5) HTML Sóng trên một sợi dây (HTML5) Download Run now
Onda em Corda Flash Sóng trên một sợi dây Download Run now

Simulações a traduzir para Vietnamita

As simulações restantes podem ser traduzidas com o Tradutor PhET.