Tiếng Việt (越南语)

酸碱溶液 (HTML5) HTML Dung dịch Acid-Base (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions 酸碱溶液 Java Dung dịch Acid-Base Download Run now
Alpha衰变 Java Phóng xạ Alpha Download Run now
区域建造者 (HTML5) HTML Diện tích (HTML5) Download Run now
面积模型代数 (HTML5) HTML Đại số với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
面积模型:小数 (HTML5) HTML Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
面积模型入门 (HTML5) HTML Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
面积模型乘法 (HTML5) HTML Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
四则运算 (HTML5) HTML Số học (HTML5) Download Run now
算术 Flash Số học Download Run now
原子的相互作用 (HTML5) HTML Tương tác nguyên tử (HTML5) Download Run now
原子间相互作用 Java Tương tác nguyên tử Download Run now
平衡探究实验 (HTML5) HTML Cân bằng (HTML5) Download Run now
平衡探究实验 Java Cân bằng Download Run now
配平化学方程式 (HTML5) HTML Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) Download Run now
配平化学方程式 Java Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Download Run now
气球和静电 Java Bong bóng và tĩnh điện Download Run now
气球和浮力 Java Bong bóng và Sự nổi Download Run now
气球和静电(摩擦起电) (HTML5) HTML Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) Download Run now
能带结构 Java Cấu trúc vùng năng lượng Download Run now
电池-电阻电路 Java Mạch điện Pin - Điện trở Download Run now
电池电压 Java Hiệu thế của Pin. Download Run now
比尔定律实验 (HTML5) HTML Định luật Beer (HTML5) Download Run now
比尔定律实验室 Java Phòng thí nghiệm Định luật Beer Download Run now
光的折射 (HTML5) HTML Khúc xạ ánh sáng (HTML5) Download Run now
折射定律 Java Khúc xạ ánh sáng Download Run now
Beta衰变 Java Phóng xạ Beta Download Run now
黑体辐射 (HTML5) HTML Quang phổ của thể đen (HTML5) Download Run now
黑体辐射 Flash Quang phổ của vật đen Download Run now
量子束缚态 Java Trạng thái liên kết lượng tử Download Run now
构建一个分数 (HTML5) HTML Tạo ra một Phân số (HTML5) Download Run now
建立一个分数 Java Tạo ra một phân số Download Run now
建立分子模型 Java Tạo dựng một Phân tử Download Run now
原子模型 (HTML5) HTML Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) Download Run now
原子模型 Java Tạo dựng một nguyên tử Download Run now
浮力 Flash Sự nổi Download Run now
积分 Flash Calculus Grapher Download Run now
电容器实验 Java Tụ điện Download Run now
电容器实验:基础 (HTML5) HTML Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
电荷与电场 (HTML5) HTML Điện tích và điện trường (HTML5) Download Run now
电荷与电场 Flash Điện tích và điện trường Download Run now
电路实验(直流和交流) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Download Run now
交、直流电路虚拟实验室 Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
电路组建实验:直流 (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) Download Run now
电路实验(仅直流) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Download Run now
电路组建实验:直流虚拟实验室 (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) Download Run now
直流电路虚拟实验室 Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
碰撞实验室 Flash Va chạm Download Run now
光的混合 (HTML5) HTML Thị giác màu (HTML5) Download Run now
光的混合 Java Quan sát màu sắc Download Run now
浓度 (HTML5) HTML Nồng độ (HTML5) Download Run now
浓度 Java Nồng độ Download Run now
物体导电性能实验 Java Độ dẫn điện Download Run now
库仑定律 (HTML5) HTML Định luật Coulomb (HTML5) Download Run now
双井和共价键 Java Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Download Run now
曲线拟合 Flash Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Download Run now
戴维森、杰默:电子衍射 Java Thí nghiệm Davisson-Germer Download Run now
密度 Flash Mật độ Download Run now
扩散 (HTML5) HTML Sự khuếch tán (HTML5) Download Run now
氖灯和其它霓虹灯原理 Java Đèn neon và đèn phóng điện Download Run now
饮食与运动 Java Ẩm thực và Thể dục Download Run now
电场、电荷 Java Điện trường Download Run now
电荷曲棍球 Java Hockey điện Download Run now
能量的形式和转换 (HTML5) HTML Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) Download Run now
能量的形式和转换 Java Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Download Run now
能量滑板竞技场 Java Công viên trượt ván. Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 (HTML5) HTML Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
能量滑板竞技场: 基础 Java Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Download Run now
等式探索 (HTML5) HTML Phương trình (HTML5) Download Run now
等式探索:基础 (HTML5) HTML Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
等式探索:两个变量 (HTML5) HTML Đẳng thức: 2 biến (HTML5) Download Run now
函数图像 Flash Equation Grapher Download Run now
估计 Flash Trò chơi Ước lượng Download Run now
表达式变换 (HTML5) HTML Biểu thức (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应实验 Java Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Download Run now
法拉第定律 (HTML5) HTML Định luật Faraday (HTML5) Download Run now
法拉第电磁感应定律 Flash Định luật Faraday Download Run now
液体的流动与压力 Java Dòng và áp suất chất lỏng Download Run now
一维空间的作用力 Java Các lực trên 1 trục tọa độ Download Run now
力和运动 Java Lực và Chuyển động Download Run now
力和运动:基础 (HTML5) HTML Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
力和运动:基础 Java Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Download Run now
傅里叶:生成波 Java Tổng hợp sóng Download Run now
分数配对 (HTML5) HTML Phân số (HTML5) Download Run now
分数匹配器 Java Phân số Download Run now
分数:等式 (HTML5) HTML Phân số: đẳng thức (HTML5) Download Run now
分数:入门 (HTML5) HTML Phân số: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
分数介绍 Java Phân số nhập môn Download Run now
分数:带分数 (HTML5) HTML Phân số: hỗn số (HTML5) Download Run now
摩擦力 (HTML5) HTML Ma sát (HTML5) Download Run now
摩擦力 Flash Ma sát Download Run now
建立方程 (HTML5) HTML Hàm số (HTML5) Download Run now
函数构造器:基础 (HTML5) HTML Hàm số: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
气体基础 (HTML5) HTML Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
气体性质 (HTML5) HTML Tính chất của chất khí (HTML5) Download Run now
气体属性 Java Tính chất của chất khí Download Run now
基因表达基础 (HTML5) HTML Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
基因表达 - 基础入门 Java Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Download Run now
发电机 Java Máy phát điện Download Run now
几何光学 Flash Quang hình Download Run now
冰川 Java Băng hà Download Run now
直线图形 (HTML5) HTML Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) Download Run now
直线图形 Java Đồ thị Hàm tuyến tính Download Run now
二次函数图像 (HTML5) HTML Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) Download Run now
绘图:斜率与截距 (HTML5) HTML Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) Download Run now
重力和轨道 (HTML5) HTML Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) Download Run now
重力和轨道 Java Lực hấp dẫn và quỹ đạo Download Run now
万有引力实验 (HTML5) HTML Lực hấp dẫn (HTML5) Download Run now
万有引力实验 Java Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Download Run now
温室效应 Java Hiệu ứng nhà kính Download Run now
胡克定律 (HTML5) HTML Định luật Hooke (HTML5) Download Run now
氢原子模型 Java Mô hình Nguyên tử Hydrogen Download Run now
同位素和原子的质量 (HTML5) HTML Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) Download Run now
同位素原子质量数 Java Đồng vị và nguyên tử khối Download Run now
静电电压 (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
瓢虫在平面上运动 Java Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Download Run now
激光器 Java Lasers Download Run now
一次线性函数的拟合 (HTML5) HTML Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) Download Run now
月球登陆器 Flash Nguyệt xa Download Run now
磁体和指南针 Java Nam châm và la bàn Download Run now
磁场和电流磁效应 Java Nam châm và nam châm điện Download Run now
获得一个10 (HTML5) HTML Tạo ra 10 (HTML5) Download Run now
质量和弹簧 (HTML5) HTML Con lắc lò xo (HTML5) Download Run now
质量与弹簧:基础 (HTML5) HTML Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
重物和弹簧 Flash Quả cân và lò xo Download Run now
迷宫小游戏 Java Mê lộ Download Run now
膜通道 Java Các kênh trên màng tế bào Download Run now
微波 Java Vi ba Download Run now
摩尔浓度 (HTML5) HTML Nồng độ Mol (HTML5) Download Run now
摩尔浓度 Java Nồng độ Mol Download Run now
分子马达 Java Động cơ phân tử Download Run now
分子极性 (HTML5) HTML Cực tính của phân tử (HTML5) Download Run now
分子极性 Java Sự Phân cực phân tử Download Run now
分子与光 (HTML5) HTML Phân tử và ánh sáng (HTML5) Download Run now
分子和光 Java Phân tử và ánh sáng Download Run now
分子形状 (HTML5) HTML Hình dạng phân tử (HTML5) Download Run now
分子形状 Java Hình dạng phân tử Download Run now
分子形状:基础 (HTML5) HTML Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
分子形状:基本要素 Java Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Download Run now
平面运动 Java Chuyển động trong mặt phẳng. Download Run now
运动图像 Java Khách bộ hành Download Run now
简化的核磁共振NMR Java MRI Download Run now
太阳系系统 Flash Thái Dương Hệ của tôi Download Run now
自然选择(物竞天择) Java Chọn lọc tự nhiên Download Run now
神经元 (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
神经元 Java Neuron Download Run now
标准振荡 Flash Kiểu dao động chuẩn tắc Download Run now
核裂变 Java Sự phân hạch Download Run now
部分电路欧姆定律 (HTML5) HTML Định luật Ohm (HTML5) Download Run now
部分电路欧姆定律 Flash Định luật Ohm Download Run now
光量子控制 Java Máy định dạng sóng quang lượng tử Download Run now
光学镊子与应用 Java Kẹp quang và ứng dụng Download Run now
钟摆实验 (HTML5) HTML Con lắc (HTML5) Download Run now
单摆实验 Flash Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Download Run now
光电效应 Java Hiệu ứng Quang điện Download Run now
PH值 (HTML5) HTML Thang đo pH (HTML5) Download Run now
PH值 Java Thang đo pH Download Run now
pH值:基础 (HTML5) HTML Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
板块构造论 Java Mảng kiến tạo Download Run now
二项分布弹珠台几率 (HTML5) HTML Xác suất Plinko (HTML5) Download Run now
二项分布弹珠台机率 Flash Xác suất Plinko Download Run now
斜抛运动 (HTML5) HTML Chuyển động của đạn tử (HTML5) Download Run now
抛体运动 Flash Chuyển động của đạn tử Download Run now
比例游乐场 (HTML5) HTML Sân chơi tỷ lệ (HTML5) Download Run now
量子隧道与波包 Java Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Download Run now
量子波干涉 Java Giao thoa sóng lượng tử Download Run now
电荷辐射 Flash Điện tích bức xạ Download Run now
放射线定年游戏 Java Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Download Run now
无线电波与电磁场 Java Sóng Vô tuyến Download Run now
斜坡:力与运动 Java Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Download Run now
反应物,生成物及未反应物 (HTML5) HTML Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) Download Run now
反应物,生成物及未反应物 Java Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Download Run now
化学反应平衡 Java Phản ứng và tốc độ phản ứng Download Run now
电线的电阻 (HTML5) HTML Điện trở của một dây dẫn (HTML5) Download Run now
电线的电阻 Flash Điện trở của một dây dẫn Download Run now
共振 Flash Cộng hưởng Download Run now
可逆反应 Java Phản ứng thuận nghịch Download Run now
旋转的瓢虫 Java Chuyển động tròn của Bọ rùa Download Run now
卢瑟福散射 (HTML5) HTML Tán xạ Rutherford (HTML5) Download Run now
卢瑟福散射 Java Tán xạ Rutherford Download Run now
半导体 Java Chất bán dẫn Download Run now
信号电路 Java Mạch Bóng đèn Download Run now
盐类和溶解度 Java Muối và độ hoà tan Download Run now
声音 Java Sóng âm Download Run now
物质状态 (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất (HTML5) Download Run now
物质状态 Java Các trạng thái của vật chất Download Run now
物质状态:基础 (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
物质的基本形态 Java Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Download Run now
(自旋量子化)实验 Flash Thí nghiệm Stern-Gerlach Download Run now
拉伸DNA Java Kéo căng DNA Download Run now
糖和盐溶液 Java Dung dịch muối và đường Download Run now
斜面 Java Mặt phẳng nghiêng Download Run now
力矩 Java Moment lực Download Run now
静电电压 Java John Travoltage Download Run now
三角函数之旅 (HTML5) HTML Vòng tròn lượng giác (HTML5) Download Run now
受到压力 (HTML5) HTML Áp suất (HTML5) Download Run now
减压 Java Áp suất Download Run now
单位价格 (HTML5) HTML Tỷ suất đơn vị (HTML5) Download Run now
矢量叠加 Flash Cộng Vector Download Run now
波的干涉 (HTML5) HTML Giao thoa sóng (HTML5) Download Run now
水波干涉 Java Giao thoa sóng Download Run now
绳波 (HTML5) HTML Sóng trên một sợi dây (HTML5) Download Run now
绳波 Flash Sóng trên một sợi dây Download Run now

模拟程序还没有被翻译成 越南语

剩余程序可用 PhET Translation Utility进行翻译.