Tiếng Việt (Vijetnamski)

KISELO-BAZNI RASTVORI (HTML5) HTML Dung dịch Acid-Base (HTML5) Download Run now
KISELO-BAZNI RASTVORI Java Dung dịch Acid-Base Download Run now
ALFA-RASPAD Java Phóng xạ Alpha Download Run now
"Majstor" za površine (HTML5) HTML Diện tích (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Algebra (HTML5) HTML Đại số với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Decimalni brojevi (HTML5) HTML Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Uvod (HTML5) HTML Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Množenje (HTML5) HTML Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Số học (HTML5) Download Run now
ARITMETIKA Flash Số học Download Run now
Interakcije atoma (HTML5) HTML Tương tác nguyên tử (HTML5) Download Run now
Međuatomska djelovanja Java Tương tác nguyên tử Download Run now
Ravnoteža (HTML5) HTML Cân bằng (HTML5) Download Run now
Ravnoteža Java Cân bằng Download Run now
IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA (HTML5) HTML Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) Download Run now
IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA Java Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Download Run now
Baloni i statički elektricitet Java Bong bóng và tĩnh điện Download Run now
GASNI ZAKONI Java Bong bóng và Sự nổi Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) Download Run now
ENERGETSKI NIVOI Java Cấu trúc vùng năng lượng Download Run now
Prosto strujno kolo (bаterijа - otpornik) Java Mạch điện Pin - Điện trở Download Run now
Napon baterije Java Hiệu thế của Pin. Download Run now
Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer) (HTML5) HTML Định luật Beer (HTML5) Download Run now
Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer) Java Phòng thí nghiệm Định luật Beer Download Run now
Prelamanje svjetlosti (HTML5) HTML Khúc xạ ánh sáng (HTML5) Download Run now
Prelamanje svjetlosti Java Khúc xạ ánh sáng Download Run now
BETA-RASPAD Java Phóng xạ Beta Download Run now
ZRAČENJE CRNOG TIJELA (HTML5) HTML Quang phổ của thể đen (HTML5) Download Run now
ZRAČENJE CRNOG TIJELA Flash Quang phổ của vật đen Download Run now
VEZANA STANJA (kvantnomehanički pristup) Java Trạng thái liên kết lượng tử Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML Tạo ra một Phân số (HTML5) Download Run now
Napravi razlomak Java Tạo ra một phân số Download Run now
Napravi molekulu Java Tạo dựng một Phân tử Download Run now
Izgradi atom (HTML5) HTML Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Tạo dựng một nguyên tử Download Run now
Potisak Flash Sự nổi Download Run now
FUNKCIJE, IZVODI, INTEGRALI - GRAFIČKI Flash Calculus Grapher Download Run now
KONDENZATOR Java Tụ điện Download Run now
KONDENZATOR: Osnove (HTML5) HTML Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Naelektrisanja i polja (HTML5) HTML Điện tích và điện trường (HTML5) Download Run now
ELEKTRIČNA POLJA TAČKASTIH NAELEKTRISANJA Flash Điện tích và điện trường Download Run now
Komplet zа električnu struju (AC+DC) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Download Run now
Komplet zа električnu struju (AC+DC), Virtual Lab Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC) (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) Download Run now
Komplet zа jednosmjernu struju Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Download Run now
Komplet za jednosmjernu struju (DC) - Virtuelna laboratorija (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) Download Run now
Komplet zа jednosmjernu struju (DC Only), Virtual Lab Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
SUDARI U MEHANICI Flash Va chạm Download Run now
Kako vidimo boje (HTML5) HTML Thị giác màu (HTML5) Download Run now
KAKO VIDIMO BOJE Java Quan sát màu sắc Download Run now
Koncentracija (HTML5) HTML Nồng độ (HTML5) Download Run now
Koncentracija Java Nồng độ Download Run now
Provodljivost Java Độ dẫn điện Download Run now
Kulonov zakon (HTML5) HTML Định luật Coulomb (HTML5) Download Run now
DVOSTRUKA JAMA I KOVALENTNA VEZA Java Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Download Run now
Interpolаcijа podаtаkа polinomom (krivom) Flash Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Download Run now
DEJVISON-DŽERMEROV EKSPERIMENT Davisson-Germer Experiment Java Thí nghiệm Davisson-Germer Download Run now
Gustina Flash Mật độ Download Run now
Difuzija (HTML5) HTML Sự khuếch tán (HTML5) Download Run now
NEONSKA SVJETLA & DRUGE LAMPE SA PRAŽNJENJEM U GASU Java Đèn neon và đèn phóng điện Download Run now
ISHRANA & VJEŽBANJE Java Ẩm thực và Thể dục Download Run now
Električno polje Java Điện trường Download Run now
Električni hokej je bolji od električne stolice! Java Hockey điện Download Run now
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE (HTML5) HTML Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) Download Run now
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE Java Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Download Run now
Energija u skejt-parku Java Công viên trượt ván. Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija (HTML5) HTML Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija Java Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Download Run now
Istraživač jednačina (HTML5) HTML Phương trình (HTML5) Download Run now
Istraživač jednačina: Osnove (HTML5) HTML Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Istraživač jednačina: Dvije promjenljive (HTML5) HTML Đẳng thức: 2 biến (HTML5) Download Run now
Grafik kvadratne funkcije Flash Equation Grapher Download Run now
Poređenje i procjena Flash Trò chơi Ước lượng Download Run now
Novčići (Algebarski izrazi) (HTML5) HTML Biểu thức (HTML5) Download Run now
Fаrаdejevа elektromаgnetnа lаborаtorijа Java Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Download Run now
Faradejev zakon (HTML5) HTML Định luật Faraday (HTML5) Download Run now
Fаrаdejev zаkon elektromаgnetne indukcije Flash Định luật Faraday Download Run now
Protok fluida i pritisak Java Dòng và áp suất chất lỏng Download Run now
SILA 1-D. II Njutnov zakon Java Các lực trên 1 trục tọa độ Download Run now
SILE I KRETANJE Java Lực và Chuyển động Download Run now
Sile i kretanje - Osnove (HTML5) HTML Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Sile i kretanje - Osnove Java Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Download Run now
FURIJE-OVA SINTEZA - PRAVLJENJE TALASA Java Tổng hợp sóng Download Run now
Razlomci (HTML5) HTML Phân số (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Phân số Download Run now
Razlomci: Jednakosti (HTML5) HTML Phân số: đẳng thức (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Phân số: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
Razlomci - Uvod Java Phân số nhập môn Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML Phân số: hỗn số (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Ma sát (HTML5) Download Run now
Trenje (koncept) Flash Ma sát Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Hàm số (HTML5) Download Run now
Graditelj jednačina: osnove (HTML5) HTML Hàm số: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Gas - uvod (HTML5) HTML Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
Osobine gasa (HTML5) HTML Tính chất của chất khí (HTML5) Download Run now
OSOBINE IDEALNOG GASA Java Tính chất của chất khí Download Run now
Osobine gena - Osnove (HTML5) HTML Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Osobine gena - Osnove Java Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Download Run now
Generator Java Máy phát điện Download Run now
Geometrijska optika Flash Quang hình Download Run now
GLEČERI Java Băng hà Download Run now
Crtanje pravih (HTML5) HTML Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) Download Run now
Crtanje pravih Java Đồ thị Hàm tuyến tính Download Run now
Grafik kvadratne funkcije (HTML5) HTML Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) Download Run now
Prava-nagib-odsječak (HTML5) HTML Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbite (HTML5) HTML Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbite Java Lực hấp dẫn và quỹ đạo Download Run now
Gravitacija (HTML5) HTML Lực hấp dẫn (HTML5) Download Run now
GRAVITACIONA LABORATORIJA Java Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Download Run now
EFEKAT STAKLENE BAŠTE Java Hiệu ứng nhà kính Download Run now
Hukov zakon (HTML5) HTML Định luật Hooke (HTML5) Download Run now
MODELI ATOMA VODONIKA Java Mô hình Nguyên tử Hydrogen Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) Download Run now
IZOTOPI I ATOMSKE MASE Java Đồng vị và nguyên tử khối Download Run now
Džontra, dakle, Volta (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
BUBAMARA - KRETANJE 2D Java Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Download Run now
LASERI Java Lasers Download Run now
Regresija najmanjih kvadrata (HTML5) HTML Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) Download Run now
MJESEČEV MODUL Flash Nguyệt xa Download Run now
Magnet i kompas Java Nam châm và la bàn Download Run now
Magneti i elektromagneti Java Nam châm và nam châm điện Download Run now
Dopuni do 10 (HTML5) HTML Tạo ra 10 (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Con lắc lò xo (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnove (HTML5) HTML Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
OPRUGE & TEGOVI Flash Quả cân và lò xo Download Run now
Lavirint (brzina - ubrzanje) Java Mê lộ Download Run now
Transport kroz membranu Java Các kênh trên màng tế bào Download Run now
MIKROTALASI Java Vi ba Download Run now
Molarnost (HTML5) HTML Nồng độ Mol (HTML5) Download Run now
Molarnost Java Nồng độ Mol Download Run now
MOLEKULARNI MOTORI (ENZIMI) Java Động cơ phân tử Download Run now
Polarnost molekule (HTML5) HTML Cực tính của phân tử (HTML5) Download Run now
Polarnost molekule Java Sự Phân cực phân tử Download Run now
Molekule i svjetlost (HTML5) HTML Phân tử và ánh sáng (HTML5) Download Run now
Molekule i svjetlost Java Phân tử và ánh sáng Download Run now
Oblici molekule (HTML5) HTML Hình dạng phân tử (HTML5) Download Run now
Oblici molekule Java Hình dạng phân tử Download Run now
Oblici molekule: Osnove (HTML5) HTML Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Oblici molekule: Osnove Java Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Download Run now
Kretanje u 2-D Java Chuyển động trong mặt phẳng. Download Run now
Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje) Java Khách bộ hành Download Run now
MRI-NAJJEDNOSTAVNIJE Java MRI Download Run now
Moj Solarni sistem Flash Thái Dương Hệ của tôi Download Run now
PRIRODNA SELEKCIJA Java Chọn lọc tự nhiên Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
NEURON Java Neuron Download Run now
Normalni modovi Flash Kiểu dao động chuẩn tắc Download Run now
Nuklearni raspad Java Sự phân hạch Download Run now
Omov zakon (HTML5) HTML Định luật Ohm (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash Định luật Ohm Download Run now
KVANTNA OPTIKA Java Máy định dạng sóng quang lượng tử Download Run now
OPTIČKE PINCETE I APLIKACIJE Java Kẹp quang và ứng dụng Download Run now
Matematičko klatno (HTML5) HTML Con lắc (HTML5) Download Run now
Klatno Flash Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Download Run now
FOTOELEKTRIČNI EFEKAT Java Hiệu ứng Quang điện Download Run now
pH skala (HTML5) HTML Thang đo pH (HTML5) Download Run now
pH SKALA Java Thang đo pH Download Run now
pH skala: Osnove (HTML5) HTML Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Tektonske ploče Java Mảng kiến tạo Download Run now
Plinko vjerovatnoća (HTML5) HTML Xác suất Plinko (HTML5) Download Run now
RASPODJELA VJEROVATNOĆE Flash Xác suất Plinko Download Run now
Kretanje projektila (HTML5) HTML Chuyển động của đạn tử (HTML5) Download Run now
Kretаnje projektilа Flash Chuyển động của đạn tử Download Run now
Igralište proporcije (HTML5) HTML Sân chơi tỷ lệ (HTML5) Download Run now
KVANTNI TUNEL EFEKAT I TALASNI PAKET Java Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Download Run now
KVANTNO-TALASNA INTERFERENCIJA Java Giao thoa sóng lượng tử Download Run now
ZRAČENJE NAELEKTRISANJA U KRETANJU Flash Điện tích bức xạ Download Run now
DATIRANJE POMOĆU RADIOAKTIVNOSTI - IGRA Java Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Download Run now
RADIO TALASI & ELEKTROMAGNETNA POLJA Java Sóng Vô tuyến Download Run now
STRMA RAVAN: SILE I KRETANJE Java Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Download Run now
Reaktanti, produkti reakcije i viškovi (HTML5) HTML Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) Download Run now
REAKTANTI,PRODUKTI REAKCIJE I VIŠKOVI Java Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Download Run now
HEMIJSKE REAKCIJE I PROMJENE Java Phản ứng và tốc độ phản ứng Download Run now
Otpornost žice (HTML5) HTML Điện trở của một dây dẫn (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash Điện trở của một dây dẫn Download Run now
Rezonanca Flash Cộng hưởng Download Run now
POVRATNI (REVERZIBILNI) PROCESI Java Phản ứng thuận nghịch Download Run now
BUBAMARA NA RINGIŠPILU Java Chuyển động tròn của Bọ rùa Download Run now
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje (HTML5) HTML Tán xạ Rutherford (HTML5) Download Run now
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje Java Tán xạ Rutherford Download Run now
POLUPROVODNICI Java Chất bán dẫn Download Run now
Signal i provodnik Java Mạch Bóng đèn Download Run now
SOLI & OTAPANJE Java Muối và độ hoà tan Download Run now
ZVUČNI TALASI Java Sóng âm Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja Java Các trạng thái của vật chất Download Run now
Agregatna stanja: osnovni nivo (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja: osnovni nivo Java Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Download Run now
ŠTERN-GERLAHOV EKSPERIMENT Flash Thí nghiệm Stern-Gerlach Download Run now
ISTEZANJE DNA Java Kéo căng DNA Download Run now
Rastvori šećera i soli Java Dung dịch muối và đường Download Run now
Tijelo na strmoj ravni Java Mặt phẳng nghiêng Download Run now
MOMENT SILE Java Moment lực Download Run now
DŽONTRA, ZNAČI, VOLTA Java John Travoltage Download Run now
Trigonometrijske funkcije (HTML5) HTML Vòng tròn lượng giác (HTML5) Download Run now
Pritisak (HTML5) HTML Áp suất (HTML5) Download Run now
Hidrostatički pritisak Java Áp suất Download Run now
Pijaca, šoping i trke (HTML5) HTML Tỷ suất đơn vị (HTML5) Download Run now
Sabiranje vektora Flash Cộng Vector Download Run now
Interferencija talasa (HTML5) HTML Giao thoa sóng (HTML5) Download Run now
INTERFERENCIJA TALASA Java Giao thoa sóng Download Run now
Talas na žici (HTML5) HTML Sóng trên một sợi dây (HTML5) Download Run now
TALAS NA ŽICI Flash Sóng trên một sợi dây Download Run now

Još uvijek neprevedeno Vijetnamski

Preostale simulacije možete prevesti pomoću PhET Translation Utility.