Tiếng Việt (Vietnamese)

Acid-Base Solutions (HTML5) HTML Dung dịch Acid-Base (HTML5) Download Run now
Acid-Base Solutions Java Dung dịch Acid-Base Download Run now
Alpha Decay Java Phóng xạ Alpha Download Run now
Area Builder (HTML5) HTML Diện tích (HTML5) Download Run now
Area Model Algebra (HTML5) HTML Đại số với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Area Model Decimals (HTML5) HTML Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Area Model Introduction (HTML5) HTML Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Area Model Multiplication (HTML5) HTML Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Arithmetic (HTML5) HTML Số học (HTML5) Download Run now
Arithmetic Flash Số học Download Run now
Atomic Interactions (HTML5) HTML Tương tác nguyên tử (HTML5) Download Run now
Atomic Interactions Java Tương tác nguyên tử Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Cân bằng (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Cân bằng Download Run now
Balancing Chemical Equations (HTML5) HTML Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equations Java Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Download Run now
Balloons and Static Electricity Java Bong bóng và tĩnh điện Download Run now
Balloons & Buoyancy Java Bong bóng và Sự nổi Download Run now
Balloons and Static Electricity (HTML5) HTML Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) Download Run now
Band Structure Java Cấu trúc vùng năng lượng Download Run now
Battery-Resistor Circuit Java Mạch điện Pin - Điện trở Download Run now
Battery Voltage Java Hiệu thế của Pin. Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Định luật Beer (HTML5) Download Run now
Beer's Law Lab Java Phòng thí nghiệm Định luật Beer Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Khúc xạ ánh sáng (HTML5) Download Run now
Bending Light Java Khúc xạ ánh sáng Download Run now
Beta Decay Java Phóng xạ Beta Download Run now
Blackbody Spectrum (HTML5) HTML Quang phổ của thể đen (HTML5) Download Run now
Blackbody Spectrum Flash Quang phổ của vật đen Download Run now
Quantum Bound States Java Trạng thái liên kết lượng tử Download Run now
Build a Fraction (HTML5) HTML Tạo ra một Phân số (HTML5) Download Run now
Build a Fraction Java Tạo ra một phân số Download Run now
Build a Molecule Java Tạo dựng một Phân tử Download Run now
Build an Atom (HTML5) HTML Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) Download Run now
Build an Atom Java Tạo dựng một nguyên tử Download Run now
Buoyancy Flash Sự nổi Download Run now
Calculus Grapher Flash Calculus Grapher Download Run now
Capacitor Lab Java Tụ điện Download Run now
Capacitor Lab: Basics (HTML5) HTML Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Charges and Fields (HTML5) HTML Điện tích và điện trường (HTML5) Download Run now
Charges and Fields Flash Điện tích và điện trường Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Circuit Construction Kit: DC (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Collision Lab Flash Va chạm Download Run now
Color Vision (HTML5) HTML Thị giác màu (HTML5) Download Run now
Color Vision Java Quan sát màu sắc Download Run now
Concentration (HTML5) HTML Nồng độ (HTML5) Download Run now
Concentration Java Nồng độ Download Run now
Conductivity Java Độ dẫn điện Download Run now
Coulomb's Law (HTML5) HTML Định luật Coulomb (HTML5) Download Run now
Double Wells and Covalent Bonds Java Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Download Run now
Curve Fitting Flash Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Download Run now
Davisson-Germer: Electron Diffraction Java Thí nghiệm Davisson-Germer Download Run now
Density Flash Mật độ Download Run now
Diffusion (HTML5) HTML Sự khuếch tán (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java Đèn neon và đèn phóng điện Download Run now
Eating & Exercise Java Ẩm thực và Thể dục Download Run now
Electric Field of Dreams Java Điện trường Download Run now
Electric Field Hockey Java Hockey điện Download Run now
Energy Forms and Changes (HTML5) HTML Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) Download Run now
Energy Forms and Changes Java Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Download Run now
Energy Skate Park Java Công viên trượt ván. Download Run now
Energy Skate Park: Basics (HTML5) HTML Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Download Run now
Equality Explorer (HTML5) HTML Phương trình (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Basics (HTML5) HTML Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Two Variables (HTML5) HTML Đẳng thức: 2 biến (HTML5) Download Run now
Equation Grapher Flash Equation Grapher Download Run now
Estimation Flash Trò chơi Ước lượng Download Run now
Expression Exchange (HTML5) HTML Biểu thức (HTML5) Download Run now
Faraday's Electromagnetic Lab Java Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Download Run now
Faraday's Law (HTML5) HTML Định luật Faraday (HTML5) Download Run now
Faraday's Law Flash Định luật Faraday Download Run now
Fluid Pressure and Flow Java Dòng và áp suất chất lỏng Download Run now
Forces in 1 Dimension Java Các lực trên 1 trục tọa độ Download Run now
Forces and Motion Java Lực và Chuyển động Download Run now
Forces and Motion: Basics (HTML5) HTML Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Forces and Motion: Basics Java Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Download Run now
Fourier: Making Waves Java Tổng hợp sóng Download Run now
Fraction Matcher (HTML5) HTML Phân số (HTML5) Download Run now
Fraction Matcher Java Phân số Download Run now
Fractions: Equality (HTML5) HTML Phân số: đẳng thức (HTML5) Download Run now
Fractions: Intro (HTML5) HTML Phân số: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
Fractions Intro Java Phân số nhập môn Download Run now
Fractions: Mixed Numbers (HTML5) HTML Phân số: hỗn số (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Ma sát (HTML5) Download Run now
Friction Flash Ma sát Download Run now
Function Builder (HTML5) HTML Hàm số (HTML5) Download Run now
Function Builder: Basics (HTML5) HTML Hàm số: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Gases Intro (HTML5) HTML Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
Gas Properties (HTML5) HTML Tính chất của chất khí (HTML5) Download Run now
Gas Properties Java Tính chất của chất khí Download Run now
Gene Expression Essentials (HTML5) HTML Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Gene Expression - The Basics Java Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Download Run now
Generator Java Máy phát điện Download Run now
Geometric Optics Flash Quang hình Download Run now
Glaciers Java Băng hà Download Run now
Graphing Lines (HTML5) HTML Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) Download Run now
Graphing Lines Java Đồ thị Hàm tuyến tính Download Run now
Graphing Quadratics (HTML5) HTML Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) Download Run now
Graphing Slope-Intercept (HTML5) HTML Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) Download Run now
Gravity And Orbits (HTML5) HTML Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits Java Lực hấp dẫn và quỹ đạo Download Run now
Gravity Force Lab (HTML5) HTML Lực hấp dẫn (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab Java Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Download Run now
The Greenhouse Effect Java Hiệu ứng nhà kính Download Run now
Hooke's Law (HTML5) HTML Định luật Hooke (HTML5) Download Run now
Models of the Hydrogen Atom Java Mô hình Nguyên tử Hydrogen Download Run now
Isotopes and Atomic Mass (HTML5) HTML Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) Download Run now
Isotopes and Atomic Mass Java Đồng vị và nguyên tử khối Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Ladybug Motion 2D Java Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Download Run now
Lasers Java Lasers Download Run now
Least-Squares Regression (HTML5) HTML Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) Download Run now
Lunar Lander Flash Nguyệt xa Download Run now
Magnet and Compass Java Nam châm và la bàn Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Nam châm và nam châm điện Download Run now
Make a Ten (HTML5) HTML Tạo ra 10 (HTML5) Download Run now
Masses and Springs (HTML5) HTML Con lắc lò xo (HTML5) Download Run now
Masses and Springs: Basics (HTML5) HTML Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Masses & Springs Flash Quả cân và lò xo Download Run now
Maze Game Java Mê lộ Download Run now
Membrane Channels Java Các kênh trên màng tế bào Download Run now
Microwaves Java Vi ba Download Run now
Molarity (HTML5) HTML Nồng độ Mol (HTML5) Download Run now
Molarity Java Nồng độ Mol Download Run now
Molecular Motors Java Động cơ phân tử Download Run now
Molecule Polarity (HTML5) HTML Cực tính của phân tử (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity Java Sự Phân cực phân tử Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Phân tử và ánh sáng (HTML5) Download Run now
Molecules and Light Java Phân tử và ánh sáng Download Run now
Molecule Shapes (HTML5) HTML Hình dạng phân tử (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes Java Hình dạng phân tử Download Run now
Molecule Shapes: Basics (HTML5) HTML Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics Java Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Download Run now
Motion in 2D Java Chuyển động trong mặt phẳng. Download Run now
The Moving Man Java Khách bộ hành Download Run now
Simplified MRI Java MRI Download Run now
My Solar System Flash Thái Dương Hệ của tôi Download Run now
Natural Selection Java Chọn lọc tự nhiên Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neuron Java Neuron Download Run now
Normal Modes Flash Kiểu dao động chuẩn tắc Download Run now
Nuclear Fission Java Sự phân hạch Download Run now
Ohm's Law (HTML5) HTML Định luật Ohm (HTML5) Download Run now
Ohm's Law Flash Định luật Ohm Download Run now
Optical Quantum Control Java Máy định dạng sóng quang lượng tử Download Run now
Optical Tweezers and Applications Java Kẹp quang và ứng dụng Download Run now
Pendulum Lab (HTML5) HTML Con lắc (HTML5) Download Run now
Pendulum Lab Flash Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Download Run now
Photoelectric Effect Java Hiệu ứng Quang điện Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML Thang đo pH (HTML5) Download Run now
pH Scale Java Thang đo pH Download Run now
pH Scale: Basics (HTML5) HTML Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Plate Tectonics Java Mảng kiến tạo Download Run now
Plinko Probability (HTML5) HTML Xác suất Plinko (HTML5) Download Run now
Plinko Probability Flash Xác suất Plinko Download Run now
Projectile Motion (HTML5) HTML Chuyển động của đạn tử (HTML5) Download Run now
Projectile Motion Flash Chuyển động của đạn tử Download Run now
Proportion Playground (HTML5) HTML Sân chơi tỷ lệ (HTML5) Download Run now
Quantum Tunneling and Wave Packets Java Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Download Run now
Quantum Wave Interference Java Giao thoa sóng lượng tử Download Run now
Radiating Charge Flash Điện tích bức xạ Download Run now
Radioactive Dating Game Java Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields Java Sóng Vô tuyến Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Download Run now
Reactants, Products and Leftovers (HTML5) HTML Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers Java Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Download Run now
Reactions & Rates Java Phản ứng và tốc độ phản ứng Download Run now
Resistance in a Wire (HTML5) HTML Điện trở của một dây dẫn (HTML5) Download Run now
Resistance in a Wire Flash Điện trở của một dây dẫn Download Run now
Resonance Flash Cộng hưởng Download Run now
Reversible Reactions Java Phản ứng thuận nghịch Download Run now
Ladybug Revolution Java Chuyển động tròn của Bọ rùa Download Run now
Rutherford Scattering (HTML5) HTML Tán xạ Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering Java Tán xạ Rutherford Download Run now
Semiconductors Java Chất bán dẫn Download Run now
Signal Circuit Java Mạch Bóng đèn Download Run now
Salts & Solubility Java Muối và độ hoà tan Download Run now
Sound Java Sóng âm Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất (HTML5) Download Run now
States of Matter Java Các trạng thái của vật chất Download Run now
States of Matter: Basics (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Download Run now
Stern-Gerlach Experiment Flash Thí nghiệm Stern-Gerlach Download Run now
Stretching DNA Java Kéo căng DNA Download Run now
Sugar and Salt Solutions Java Dung dịch muối và đường Download Run now
The Ramp Java Mặt phẳng nghiêng Download Run now
Torque Java Moment lực Download Run now
John Travoltage Java John Travoltage Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Vòng tròn lượng giác (HTML5) Download Run now
Under Pressure (HTML5) HTML Áp suất (HTML5) Download Run now
Under Pressure Java Áp suất Download Run now
Unit Rates (HTML5) HTML Tỷ suất đơn vị (HTML5) Download Run now
Vector Addition Flash Cộng Vector Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Giao thoa sóng (HTML5) Download Run now
Wave Interference Java Giao thoa sóng Download Run now
Wave on a String (HTML5) HTML Sóng trên một sợi dây (HTML5) Download Run now
Wave on a String Flash Sóng trên một sợi dây Download Run now

Simulations not yet translated into Vietnamese

The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.