Tiếng Việt (ベトナム語)

酸・塩基の水溶液と電離 (HTML5) HTML Dung dịch Acid-Base (HTML5) Download Run now
酸・塩基の水溶液と電離 Java Dung dịch Acid-Base Download Run now
α崩壊 Java Phóng xạ Alpha Download Run now
図形の面積 (HTML5) HTML Diện tích (HTML5) Download Run now
面積と式の展開 (HTML5) HTML Đại số với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
面積と式の展開(小数) (HTML5) HTML Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
面積の基本 (HTML5) HTML Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
面積を求める (HTML5) HTML Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
算数の計算 (HTML5) HTML Số học (HTML5) Download Run now
計算 Flash Số học Download Run now
原子間相互作用 (HTML5) HTML Tương tác nguyên tử (HTML5) Download Run now
原子の相互作用 Java Tương tác nguyên tử Download Run now
シーソーバランス (HTML5) HTML Cân bằng (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Cân bằng Download Run now
化学反応式 (HTML5) HTML Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) Download Run now
化学反応式 Java Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Download Run now
風船と静電気 Java Bong bóng và tĩnh điện Download Run now
風船と浮力 Java Bong bóng và Sự nổi Download Run now
風船と静電気 (HTML5) HTML Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) Download Run now
バンド構造 Java Cấu trúc vùng năng lượng Download Run now
電池と抵抗の回路(Battery-Resistor Circuit) Java Mạch điện Pin - Điện trở Download Run now
電池の電圧 Java Hiệu thế của Pin. Download Run now
ベールの法則実験室 (HTML5) HTML Định luật Beer (HTML5) Download Run now
ベールの法則実験室 Java Phòng thí nghiệm Định luật Beer Download Run now
光の屈折 (HTML5) HTML Khúc xạ ánh sáng (HTML5) Download Run now
光の屈折 Java Khúc xạ ánh sáng Download Run now
β崩壊 Java Phóng xạ Beta Download Run now
- HTML Quang phổ của thể đen (HTML5) Download Run now
黒体のスペクトル(Blackbody Spectrum) Flash Quang phổ của vật đen Download Run now
量子の束縛状態 Java Trạng thái liên kết lượng tử Download Run now
分数の計算 (HTML5) HTML Tạo ra một Phân số (HTML5) Download Run now
分数を作る Java Tạo ra một phân số Download Run now
分子の生成 Java Tạo dựng một Phân tử Download Run now
原子の生成 (HTML5) HTML Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) Download Run now
原子を生成 Java Tạo dựng một nguyên tử Download Run now
浮力 Flash Sự nổi Download Run now
微分積分グラフCalculus Grapher) Flash Calculus Grapher Download Run now
コンデンサ実験室 Java Tụ điện Download Run now
コンデンサー実験室: ベーシック (HTML5) HTML Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
電荷と電場 (HTML5) HTML Điện tích và điện trường (HTML5) Download Run now
点電荷と電界(Charges and Fields) Flash Điện tích và điện trường Download Run now
直流・交流回路キット Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
直流回路キット (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) Download Run now
直流回路キット Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Download Run now
直流回路キット - 実験室 (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
衝突実験 Flash Va chạm Download Run now
光の色(Color Vision) (HTML5) HTML Thị giác màu (HTML5) Download Run now
光の色(Color Vision) Java Quan sát màu sắc Download Run now
濃度 (HTML5) HTML Nồng độ (HTML5) Download Run now
濃度 Java Nồng độ Download Run now
伝導率 Java Độ dẫn điện Download Run now
- HTML Định luật Coulomb (HTML5) Download Run now
二重井戸と共有結合 Java Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Download Run now
曲線あてはめ Flash Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Download Run now
デビッソン・ガーマー法 : 電子解説 Java Thí nghiệm Davisson-Germer Download Run now
密度 Flash Mật độ Download Run now
- HTML Sự khuếch tán (HTML5) Download Run now
ネオンサインと放電ランプ Java Đèn neon và đèn phóng điện Download Run now
運動と食事 Java Ẩm thực và Thể dục Download Run now
電場と電荷 Java Điện trường Download Run now
電界ホッケー(Electric Field Hockey) Java Hockey điện Download Run now
エネルギーの形と変化 (HTML5) HTML Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) Download Run now
エネルギーの形と変化 Java Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Download Run now
スケートパーク(Energy Skate Park) Java Công viên trượt ván. Download Run now
力学的エネルギーの保存: ベーシック (HTML5) HTML Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Download Run now
つり合いを作ろう (HTML5) HTML Phương trình (HTML5) Download Run now
つり合いを作ろう:ベーシック (HTML5) HTML Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
つり合いを作ろう: 2つの文字を用いて (HTML5) HTML Đẳng thức: 2 biến (HTML5) Download Run now
2次式のグラフ Flash Equation Grapher Download Run now
推定ゲーム Flash Trò chơi Ước lượng Download Run now
代数式を作ろう (HTML5) HTML Biểu thức (HTML5) Download Run now
ファラデーの電磁石研究所 Java Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Download Run now
ファラデーの法則 (HTML5) HTML Định luật Faraday (HTML5) Download Run now
ファラデーの法則 Flash Định luật Faraday Download Run now
流圧と流速 Java Dòng và áp suất chất lỏng Download Run now
一次元の力(Forces in 1 Dimension) Java Các lực trên 1 trục tọa độ Download Run now
力と運動 Java Lực và Chuyển động Download Run now
力と運動: ベーシック (HTML5) HTML Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- Java Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Download Run now
フーリエ級数展開:波の合成 Java Tổng hợp sóng Download Run now
分数を作ろう (HTML5) HTML Phân số (HTML5) Download Run now
分数で表そう Java Phân số Download Run now
分数:等式 (HTML5) HTML Phân số: đẳng thức (HTML5) Download Run now
- HTML Phân số: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
分数の基本 Java Phân số nhập môn Download Run now
- HTML Phân số: hỗn số (HTML5) Download Run now
摩擦 (HTML5) HTML Ma sát (HTML5) Download Run now
摩擦 Flash Ma sát Download Run now
マジックスコープ (HTML5) HTML Hàm số (HTML5) Download Run now
マジックスコープ: ベーシック版 (HTML5) HTML Hàm số: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
- HTML Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
- HTML Tính chất của chất khí (HTML5) Download Run now
気体の性質 Java Tính chất của chất khí Download Run now
遺伝子発現 - 基本 (HTML5) HTML Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
遺伝子発現 - 基本 Java Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Download Run now
発電機 Java Máy phát điện Download Run now
幾何光学(Geometric Optics) Flash Quang hình Download Run now
氷河 Java Băng hà Download Run now
一次関数のグラフ (HTML5) HTML Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) Download Run now
- Java Đồ thị Hàm tuyến tính Download Run now
- HTML Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) Download Run now
一次関数の傾きと切片 (HTML5) HTML Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) Download Run now
重力と軌道 (HTML5) HTML Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) Download Run now
重力と軌道 Java Lực hấp dẫn và quỹ đạo Download Run now
キャベンディッシュの実験室 (HTML5) HTML Lực hấp dẫn (HTML5) Download Run now
重力実験室 Java Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Download Run now
大気の温室効果 Java Hiệu ứng nhà kính Download Run now
フックの法則 (HTML5) HTML Định luật Hooke (HTML5) Download Run now
水素原子モデル。 Java Mô hình Nguyên tử Hydrogen Download Run now
同位体と原子量 (HTML5) HTML Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) Download Run now
同位体と原子の質量 Java Đồng vị và nguyên tử khối Download Run now
静電気とカーペット (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
テントウムシの二次元移動(Ladybug Motion 2D) Java Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Download Run now
レーザーlasers Java Lasers Download Run now
- HTML Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) Download Run now
月面着陸船 Flash Nguyệt xa Download Run now
磁石と方位磁針 Java Nam châm và la bàn Download Run now
磁石と電磁石 Java Nam châm và nam châm điện Download Run now
10を作ろう (HTML5) HTML Tạo ra 10 (HTML5) Download Run now
おもりとばね (HTML5) HTML Con lắc lò xo (HTML5) Download Run now
- HTML Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
重りとバネ(Masses & Springs ) Flash Quả cân và lò xo Download Run now
迷路ゲーム Java Mê lộ Download Run now
膜チャネル Java Các kênh trên màng tế bào Download Run now
電子レンジの加熱 Java Vi ba Download Run now
モル濃度 (HTML5) HTML Nồng độ Mol (HTML5) Download Run now
モル濃度 Java Nồng độ Mol Download Run now
分子モーター Java Động cơ phân tử Download Run now
分子の分極 (HTML5) HTML Cực tính của phân tử (HTML5) Download Run now
分子の分極 Java Sự Phân cực phân tử Download Run now
分子と光 (HTML5) HTML Phân tử và ánh sáng (HTML5) Download Run now
分子と光 Java Phân tử và ánh sáng Download Run now
分子の形 (HTML5) HTML Hình dạng phân tử (HTML5) Download Run now
分子の形 Java Hình dạng phân tử Download Run now
分子の形: ベーシック (HTML5) HTML Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
分子の形:基本 Java Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Download Run now
2次元の運動(Motion in 2D) Java Chuyển động trong mặt phẳng. Download Run now
移動する人 Java Khách bộ hành Download Run now
MRI(磁気共鳴画像装置) Java MRI Download Run now
太陽系(My Solar System) Flash Thái Dương Hệ của tôi Download Run now
自然選択 Java Chọn lọc tự nhiên Download Run now
ニューロン (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
ニューロン Java Neuron Download Run now
基準振動(モード) Flash Kiểu dao động chuẩn tắc Download Run now
核分裂 Java Sự phân hạch Download Run now
オームの法則 (HTML5) HTML Định luật Ohm (HTML5) Download Run now
オームの法則 Flash Định luật Ohm Download Run now
光学的量子制御 Java Máy định dạng sóng quang lượng tử Download Run now
光ピンセットとその応用 Java Kẹp quang và ứng dụng Download Run now
振り子の実験 (HTML5) HTML Con lắc (HTML5) Download Run now
振り子の実験 Flash Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Download Run now
光電効果 Java Hiệu ứng Quang điện Download Run now
pHの測定 (HTML5) HTML Thang đo pH (HTML5) Download Run now
pH スケール Java Thang đo pH Download Run now
pHの測定: ベーシック (HTML5) HTML Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
プレートテクトニクス Java Mảng kiến tạo Download Run now
確率分布を作る (HTML5) HTML Xác suất Plinko (HTML5) Download Run now
パチンコ玉の落下分布 Flash Xác suất Plinko Download Run now
放物運動 (HTML5) HTML Chuyển động của đạn tử (HTML5) Download Run now
放物運動(Projectile Motion) Flash Chuyển động của đạn tử Download Run now
数と割合 (HTML5) HTML Sân chơi tỷ lệ (HTML5) Download Run now
量子トンネル現象と波束 Java Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Download Run now
量子波の干渉 Java Giao thoa sóng lượng tử Download Run now
電荷の放射 Flash Điện tích bức xạ Download Run now
放射線年代測定ゲーム Java Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Download Run now
電波と電磁波 Java Sóng Vô tuyến Download Run now
斜面:力と運動 Java Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Download Run now
化学反応 (HTML5) HTML Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) Download Run now
反応物、生成物とその残り Java Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Download Run now
反応と速度 Java Phản ứng và tốc độ phản ứng Download Run now
導線の電気抵抗 (HTML5) HTML Điện trở của một dây dẫn (HTML5) Download Run now
電線の電気抵抗(Resistance in a Wire) Flash Điện trở của một dây dẫn Download Run now
共振 Flash Cộng hưởng Download Run now
可逆反応 Java Phản ứng thuận nghịch Download Run now
テントウムシと回転(Ladybug and Revolution) Java Chuyển động tròn của Bọ rùa Download Run now
ラザフォード散乱 (HTML5) HTML Tán xạ Rutherford (HTML5) Download Run now
ラザフォード散乱 Java Tán xạ Rutherford Download Run now
半導体 Java Chất bán dẫn Download Run now
信号回路 Java Mạch Bóng đèn Download Run now
塩と溶解度 Java Muối và độ hoà tan Download Run now
Java Sóng âm Download Run now
物質の三態 (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất (HTML5) Download Run now
物質の状態(States of Matter) Java Các trạng thái của vật chất Download Run now
物質の三態: ベーシック (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Download Run now
シュテルン-ゲルラッハの実験 Flash Thí nghiệm Stern-Gerlach Download Run now
DNAの引き伸ばし Java Kéo căng DNA Download Run now
糖と塩の水溶液 Java Dung dịch muối và đường Download Run now
傾斜台(The Ramp) Java Mặt phẳng nghiêng Download Run now
トルク Java Moment lực Download Run now
静電気とカーペット Java John Travoltage Download Run now
三角関数 (HTML5) HTML Vòng tròn lượng giác (HTML5) Download Run now
圧力 (HTML5) HTML Áp suất (HTML5) Download Run now
圧力下 Java Áp suất Download Run now
- HTML Tỷ suất đơn vị (HTML5) Download Run now
ベクトルの加算 Flash Cộng Vector Download Run now
- HTML Giao thoa sóng (HTML5) Download Run now
干渉(Wave Interference) Java Giao thoa sóng Download Run now
弦を伝わる波 (HTML5) HTML Sóng trên một sợi dây (HTML5) Download Run now
弦を伝わる波 Flash Sóng trên một sợi dây Download Run now

まだベトナム語に翻訳されていないシミュレーション

未翻訳のシミュレーションは、PhET翻訳ユーティリティを使って翻訳できます。