Tiếng Việt (越南語)

Acid-Base Solutions_酸鹼溶液 (HTML5) HTML Dung dịch Acid-Base (HTML5) Download Run now
酸鹼溶液 Java Dung dịch Acid-Base Download Run now
Alpha 衰變 Java Phóng xạ Alpha Download Run now
Area Builder_周長與面積 (HTML5) HTML Diện tích (HTML5) Download Run now
Area Model Algebra_面積模型與代數 (HTML5) HTML Đại số với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Area Model Decimals_面積模型與小數 (HTML5) HTML Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Area Model Introduction_面積模型介紹 (HTML5) HTML Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Area Model Multiplication_面積模型與乘法 (HTML5) HTML Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5) Download Run now
Arithmetic_算數 (HTML5) HTML Số học (HTML5) Download Run now
算數 Flash Số học Download Run now
Atomic Interactions_原子交互作用 (HTML5) HTML Tương tác nguyên tử (HTML5) Download Run now
原子相互作用 Java Tương tác nguyên tử Download Run now
Balancing Act_平衡動作 (HTML5) HTML Cân bằng (HTML5) Download Run now
平衡動作 Java Cân bằng Download Run now
Balancing Chemical Equations_平衡化學方程式 (HTML5) HTML Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5) Download Run now
Balancing Chemical Equationn化學平衡方程式 Java Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Download Run now
氣球和靜電引力 Java Bong bóng và tĩnh điện Download Run now
氣球和浮力 Java Bong bóng và Sự nổi Download Run now
Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力 (HTML5) HTML Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) Download Run now
能帶結構 Java Cấu trúc vùng năng lượng Download Run now
電池-電阻 電路 Java Mạch điện Pin - Điện trở Download Run now
電池電壓 Java Hiệu thế của Pin. Download Run now
Beer's Law Lab_比爾定律 (HTML5) HTML Định luật Beer (HTML5) Download Run now
比爾定律 (Beer's Law) 實驗 Java Phòng thí nghiệm Định luật Beer Download Run now
Bending Light_光的折射 (HTML5) HTML Khúc xạ ánh sáng (HTML5) Download Run now
光的折射 Java Khúc xạ ánh sáng Download Run now
Beta 衰變 Java Phóng xạ Beta Download Run now
Blackbody Spectrum_黑體輻射光譜 (HTML5) HTML Quang phổ của thể đen (HTML5) Download Run now
黑體幅射光譜 Flash Quang phổ của vật đen Download Run now
量子束縛態 Java Trạng thái liên kết lượng tử Download Run now
Build a Fraction_建立一個分數 (HTML5) HTML Tạo ra một Phân số (HTML5) Download Run now
建立一個分數 Java Tạo ra một phân số Download Run now
建立分子模型 Java Tạo dựng một Phân tử Download Run now
Build An Atom_建立一個原子 (HTML5) HTML Tạo dựng một nguyên tử (HTML5) Download Run now
Build An Atom 建立一個原子 Java Tạo dựng một nguyên tử Download Run now
Buoyance 浮力 Flash Sự nổi Download Run now
微積分繪圖 Flash Calculus Grapher Download Run now
Capacitor Lab 電容器實驗室 Java Tụ điện Download Run now
Capacitor Lab:Basics_電容實驗室:基礎 (HTML5) HTML Tụ điện: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Charges And Fields_電荷與電場 (HTML5) HTML Điện tích và điện trường (HTML5) Download Run now
電荷及電場 Flash Điện tích và điện trường Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Download Run now
電路組裝套件(直流電和 交流電),虛擬實驗室 Java Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電 (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(直流電) Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Download Run now
Circuit Construction Kit: DC - Virtual Lab_電路組裝套件:直流電 - 虛擬實驗室 (HTML5) HTML Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5) Download Run now
電路組裝套件(只有直流電),虛擬實驗室 Java Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Download Run now
Collision Lab 碰撞實驗室 Flash Va chạm Download Run now
Color Vision_彩色視覺 (HTML5) HTML Thị giác màu (HTML5) Download Run now
彩色視覺 Java Quan sát màu sắc Download Run now
Concentration_濃度 (HTML5) HTML Nồng độ (HTML5) Download Run now
Concentration 濃度 Java Nồng độ Download Run now
導電度 Java Độ dẫn điện Download Run now
Coulomb's Law_庫侖定律 (HTML5) HTML Định luật Coulomb (HTML5) Download Run now
雙位能井與共價鍵 Java Giếng kép và liên kết cộng hoá trị Download Run now
Curve Fitting 曲線配適 Flash Vẽ đồ thị theo thực nghiệm Download Run now
Davisson-Germer 實驗(經典電子波動實驗) Java Thí nghiệm Davisson-Germer Download Run now
Density 密度 Flash Mật độ Download Run now
Diffusion_氣體的擴散 (HTML5) HTML Sự khuếch tán (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps 氖氣燈和其它氣體放電燈 Java Đèn neon và đèn phóng điện Download Run now
飲食與運動 Java Ẩm thực và Thể dục Download Run now
電場 Java Điện trường Download Run now
電場曲棍球 Java Hockey điện Download Run now
Energy Forms and Changes_能量形式與轉化 (HTML5) HTML Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng (HTML5) Download Run now
能量形式與轉化 Java Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng Download Run now
能量滑板競技場 Java Công viên trượt ván. Download Run now
Energy Skate Park: Basics_能量滑板競技場:基礎 (HTML5) HTML Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
能量滑板競技場:基礎 Java Công viên trượt ván: Những điều cơ bản Download Run now
Equality Explorer_探索等式 (HTML5) HTML Phương trình (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Basics_探索等式:基礎 (HTML5) HTML Đẳng thức: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Equality Explorer: Two Variables_探索等式:兩個變數 (HTML5) HTML Đẳng thức: 2 biến (HTML5) Download Run now
繪出方程式 Flash Equation Grapher Download Run now
估計 Flash Trò chơi Ước lượng Download Run now
Expression Exchange_代數的表示法 (HTML5) HTML Biểu thức (HTML5) Download Run now
法拉第的電磁實驗室 Java Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Download Run now
Faraday's Law_法拉第定律 (HTML5) HTML Định luật Faraday (HTML5) Download Run now
法拉第定律 Flash Định luật Faraday Download Run now
液體的流動與壓力 Java Dòng và áp suất chất lỏng Download Run now
一維空間的作用力 Java Các lực trên 1 trục tọa độ Download Run now
力與運動 Java Lực và Chuyển động Download Run now
Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎 (HTML5) HTML Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
力量和運動:基本概念 Java Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Download Run now
Fourier: Making Waves 傅力葉:與波共舞 Java Tổng hợp sóng Download Run now
Fraction Matcher_分數的比較 (HTML5) HTML Phân số (HTML5) Download Run now
分數配對(Fraction Matcher) Java Phân số Download Run now
Fractions: Equality_分數的介紹:等式 (HTML5) HTML Phân số: đẳng thức (HTML5) Download Run now
Fractions: Intro_分數的介紹 (HTML5) HTML Phân số: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
分數的介紹 Java Phân số nhập môn Download Run now
Fractions: Mixed Numbers_分數的介紹:帶分數 (HTML5) HTML Phân số: hỗn số (HTML5) Download Run now
Friction_摩擦 (HTML5) HTML Ma sát (HTML5) Download Run now
摩擦 Flash Ma sát Download Run now
Function Builder_函數 (HTML5) HTML Hàm số (HTML5) Download Run now
Function Builder: Basics_函數:基礎 (HTML5) HTML Hàm số: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Gases Intro_氣體概念介紹 (HTML5) HTML Chất khí: phần giới thiệu (HTML5) Download Run now
Gas Properties_氣體特性 (HTML5) HTML Tính chất của chất khí (HTML5) Download Run now
氣體特性 Java Tính chất của chất khí Download Run now
Gene Expression Essentials_基因表現--基本入門 (HTML5) HTML Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
基因表現-基本入門 Java Cấu trúc gene : Những điều cơ bản Download Run now
發電機 Java Máy phát điện Download Run now
Geometic Optics 幾何光學 Flash Quang hình Download Run now
冰川 Java Băng hà Download Run now
Graphing Lines_描繪所有直線 (HTML5) HTML Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5) Download Run now
描繪所有直線 Java Đồ thị Hàm tuyến tính Download Run now
Graphing Quadratics_繪製二次曲線 (HTML5) HTML Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5) Download Run now
Graphing Slope-Intercept_圖形的斜率與截距 (HTML5) HTML Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5) Download Run now
Gravity and Orbits_重力與軌道 (HTML5) HTML Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5) Download Run now
重力與軌道 Java Lực hấp dẫn và quỹ đạo Download Run now
Gravity Force Lab_萬有引力實驗室 (HTML5) HTML Lực hấp dẫn (HTML5) Download Run now
Gravity Force Lab 萬有引力實驗室 Java Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn Download Run now
溫室效應 Java Hiệu ứng nhà kính Download Run now
Hooke's Law_虎克定律 (HTML5) HTML Định luật Hooke (HTML5) Download Run now
氫原子的模型 Java Mô hình Nguyên tử Hydrogen Download Run now
Isotopes and Atomic Mass_同位素與原子量 (HTML5) HTML Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5) Download Run now
同位素與原子量 Java Đồng vị và nguyên tử khối Download Run now
John Travoltage_約翰屈伏塔 (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
瓢蟲在二維空間移動 Java Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng Download Run now
雷射 Java Lasers Download Run now
Least-Squares Regression_最小平方法迴歸 (HTML5) HTML Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5) Download Run now
月球登陸器 Flash Nguyệt xa Download Run now
磁鐵和指南針 Java Nam châm và la bàn Download Run now
磁鐵和電磁鐵 Java Nam châm và nam châm điện Download Run now
Make a Ten_湊到 10 (HTML5) HTML Tạo ra 10 (HTML5) Download Run now
Masses and Springs_質量與彈簧 (HTML5) HTML Con lắc lò xo (HTML5) Download Run now
Masses and Springs: Basics_質量與彈簧:基礎 (HTML5) HTML Con lắc lò xo: những điều cơ bản (HTML5) Download Run now
Masses & Springs 質量與彈簧 Flash Quả cân và lò xo Download Run now
迷宮遊戲 Java Mê lộ Download Run now
薄膜通道 Java Các kênh trên màng tế bào Download Run now
Microwaves 微波 Java Vi ba Download Run now
Molarity_莫耳濃度 (HTML5) HTML Nồng độ Mol (HTML5) Download Run now
莫耳濃度 Java Nồng độ Mol Download Run now
分子馬達 Java Động cơ phân tử Download Run now
Molecule Polarity_分子的極性 (HTML5) HTML Cực tính của phân tử (HTML5) Download Run now
Molecule Polarity 分子極性 Java Sự Phân cực phân tử Download Run now
Molecules and Light_分子與光 (HTML5) HTML Phân tử và ánh sáng (HTML5) Download Run now
Molecules and Light 分子與光 Java Phân tử và ánh sáng Download Run now
Molecule Shapes_分子形狀 (HTML5) HTML Hình dạng phân tử (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes 分子形狀 Java Hình dạng phân tử Download Run now
Molecule Shapes: Basics_分子形狀:基礎 (HTML5) HTML Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics 分子的形狀:基礎篇 Java Hình dạng phân tử: Những điều cơ bản Download Run now
二維移動 Java Chuyển động trong mặt phẳng. Download Run now
旅人 Java Khách bộ hành Download Run now
簡化的磁共振造影MRI Java MRI Download Run now
我的太陽系 Flash Thái Dương Hệ của tôi Download Run now
Natrual Selection 天擇 Java Chọn lọc tự nhiên Download Run now
Neuron_神經元 (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neuron 神經元 Java Neuron Download Run now
Normal Modes 正規振態 Flash Kiểu dao động chuẩn tắc Download Run now
原子分裂 Java Sự phân hạch Download Run now
Ohm's Law_歐姆定律 (HTML5) HTML Định luật Ohm (HTML5) Download Run now
歐姆定律 Flash Định luật Ohm Download Run now
光量子控制 Java Máy định dạng sóng quang lượng tử Download Run now
光學鑷子及應用 Java Kẹp quang và ứng dụng Download Run now
Pendulum Lab_鐘擺實驗室 (HTML5) HTML Con lắc (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash Phòng thí nghiệm Con lắc đơn Download Run now
Photoelectric Effect 光電效應 Java Hiệu ứng Quang điện Download Run now
pH Scale_酸鹼性 (HTML5) HTML Thang đo pH (HTML5) Download Run now
pH Scale: pH 刻度 Java Thang đo pH Download Run now
pH Scale: Basics_酸鹼性:基礎 (HTML5) HTML Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5) Download Run now
板塊構造論 Java Mảng kiến tạo Download Run now
Plinko Probability_二項分佈彈珠台機率 (HTML5) HTML Xác suất Plinko (HTML5) Download Run now
二項分佈彈珠台機率 Flash Xác suất Plinko Download Run now
Projectile Motion_拋射運動 (HTML5) HTML Chuyển động của đạn tử (HTML5) Download Run now
拋物線運動 Flash Chuyển động của đạn tử Download Run now
Proportion Playground_比例遊樂場 (HTML5) HTML Sân chơi tỷ lệ (HTML5) Download Run now
量子穿隧效應與波包 Java Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng. Download Run now
量子波干涉 Java Giao thoa sóng lượng tử Download Run now
電荷輻射 Flash Điện tích bức xạ Download Run now
Radioactive Dating Game 放射線定年遊戲 Java Game định thời bằng phương pháp phóng xạ Download Run now
Radio Waves & Electromagnetic Fields 無線電波與電磁場 Java Sóng Vô tuyến Download Run now
斜坡:力與運動 Java Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động Download Run now
Reactants, Products and Leftovers_反應物, 生成物及剩餘物 (HTML5) HTML Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5) Download Run now
Reactants, Products and Leftovers 反應物, 生成物及未反應的 Java Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Download Run now
Reactions & Rates 化學反應和反應速率 Java Phản ứng và tốc độ phản ứng Download Run now
Resistance in a Wire_電線的電阻 (HTML5) HTML Điện trở của một dây dẫn (HTML5) Download Run now
電線的電阻 Flash Điện trở của một dây dẫn Download Run now
共振 Flash Cộng hưởng Download Run now
可逆反應 Java Phản ứng thuận nghịch Download Run now
旋轉的瓢蟲 Java Chuyển động tròn của Bọ rùa Download Run now
Rutherford Scattering_拉塞福散射實驗 (HTML5) HTML Tán xạ Rutherford (HTML5) Download Run now
Rutherford Scattering 拉塞福散射實驗 Java Tán xạ Rutherford Download Run now
半導體 Java Chất bán dẫn Download Run now
信號電路 Java Mạch Bóng đèn Download Run now
Salts & Solubility 鹽類和溶解度 Java Muối và độ hoà tan Download Run now
聲波 Java Sóng âm Download Run now
States of Matter_物質三態 (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất (HTML5) Download Run now
States of Matter 物質的狀態 Java Các trạng thái của vật chất Download Run now
States of Matter: Basics_物質三態:基礎 (HTML5) HTML Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics 物質的狀態:基礎的 Java Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản Download Run now
Stern-Gerlach(自旋量子化)實驗 Flash Thí nghiệm Stern-Gerlach Download Run now
DNA (去氧核糖核酸)伸展 Java Kéo căng DNA Download Run now
Sugar and Salt Solutions 糖與鹽水溶液 Java Dung dịch muối và đường Download Run now
斜坡 Java Mặt phẳng nghiêng Download Run now
力矩 Java Moment lực Download Run now
John Travoltage Java John Travoltage Download Run now
Trig Tour_三角函數之旅 (HTML5) HTML Vòng tròn lượng giác (HTML5) Download Run now
Under Pressure_壓力之下 (HTML5) HTML Áp suất (HTML5) Download Run now
壓力之下(Under Pressure) Java Áp suất Download Run now
Unit Rates_單位比例 (HTML5) HTML Tỷ suất đơn vị (HTML5) Download Run now
向量加法 Flash Cộng Vector Download Run now
Wave Interference_波的干涉 (HTML5) HTML Giao thoa sóng (HTML5) Download Run now
Wave Interference 水波干涉 Java Giao thoa sóng Download Run now
Wave on a String_繩波 (HTML5) HTML Sóng trên một sợi dây (HTML5) Download Run now
繩波 Flash Sóng trên một sợi dây Download Run now

教學尚未被譯為 越南語

利用 PhET 翻譯界面可翻譯模擬教學