Nyanja (Chichewa)

Tán xạ Rutherford (HTML5) HTML 卢瑟福散射 (HTML5) Download Run now
Tán xạ Rutherford Java 卢瑟福散射 Download Run now

Các Mô phỏng chưa được dịch sang tiếng Chichewa

Có thể dịch các Mô phỏng còn lại bằng cách dùng Tiện ích dịch thuật của PhET.