Gas Properties


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Properties
Mô tả Virtual experiments to demonstrate simple gas laws.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Boyle's Law, Charles's Law and Gay Lussac's Law
Mô phỏng Chất khí: phần giới thiệu (HTML5)


Tác giả Ann Alu
Trường / Tổ chức West Georgia Technical College
Ngày đăng ký 17/11/2021
Ngày cập nhật 17/11/2021