Mechanical energy lab - Remote


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Mechanical energy lab - Remote
Mô tả Students collect the time of skater at different heights (in the absence of non-conservative forces) and produce gravitational potential energy vs time, kinetic energy vs time, and mechanical energy vs time graphs in Excel spreadsheet. They also investigate the effect of mass of the skater on the graphs and on the speed of the skater.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Excel, conservative forces, graphing, kinetic energy, potential energy
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5)


Tác giả Nassi Rafiee
Trường / Tổ chức TDSB
Ngày đăng ký 22/04/2021
Ngày cập nhật 22/04/2021