projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Maryam Talal
Trường / Tổ chức Maryam Talal
Ngày đăng ký 17/03/2021
Ngày cập nhật 17/03/2021