States of Matter Guided Activity - PhET Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter Guided Activity - PhET Simulation
Mô tả Modified from Jackie Ester's handout Suitable for junior science class
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá matter, phase change, pressure, states, temperature
Mô phỏng Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất


Tác giả Rebecca Dillon
Trường / Tổ chức LCVI, Kingston, ON
Ngày đăng ký 22/01/2021
Ngày cập nhật 22/01/2021