Pendulum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pendulum
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Persian
Từ khoá Energy, Friction, Gravity, Pendulum, Period
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả Dr. Nafiseh Nasr
Email liên lạc nasr.nafiseh@gmail.com
Trường / Tổ chức Shahid Beheshti University
Ngày đăng ký 18/12/2020
Ngày cập nhật 19/12/2020