Pendulum


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Pendulum
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 120 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Persian
คำสำคัญ Energy, Friction, Gravity, Pendulum, Period
สถานการณ์จำลอง ปฏิบัติการลูกตุ้มนาฬิกา (HTML5)


ผู้เขียน Dr. Nafiseh Nasr
โรงเรียน/หน่วยงาน Shahid Beheshti University
ส่งข้อมูลแล้ว 18/12/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 19/12/2020