Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả 1. To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial velocity 2. To verify that the horizontal component of the velocity (Vx) of a projectile is constant during its motion 3. To study the relationship between the angle of the projectile (θ) and its range (R). 4. To find the acceleration of gravity gexp.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Air resistance, Height, Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Elmustafa Elmubarak
Trường / Tổ chức UOS
Ngày đăng ký 30/11/2020
Ngày cập nhật 30/11/2020