Elastic potential energy, work and Hooke’s law.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Elastic potential energy, work and Hooke’s law.
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Hooke's law, elastic potential energy, spring, springs, work
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5)


Tác giả Mariya Almallah
Trường / Tổ chức Mariya Almallah
Ngày đăng ký 27/11/2020
Ngày cập nhật 27/11/2020