Conservation of Mechanical Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Mechanical Energy
Mô tả In this Experiment students will be calculating the kinetic and potential energy of the skater in two different type of motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Mechanical Energy, energy
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Afra Alshamsi
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 26/11/2020
Ngày cập nhật 26/11/2020