PHETman


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PHETman
Mô tả The students will build a roller coaster and use conservation of energy to determine the velocity at various points. They will check their results with the speedometer tool. Students are encouraged to use energy diagrams to analyze each situation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, convservation, kinetic energy, potential energy
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả David Wirth
Trường / Tổ chức Millennium High School Science Department
Ngày đăng ký 24/11/2020
Ngày cập nhật 24/11/2020