Projectile motion - Lab Report


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile motion - Lab Report
Mô tả Lab report helps student to understand the lesson and get higher marks, its about projectile motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá motion / force / acceleration / velocity / gravity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Aryam Ibrahim
Trường / Tổ chức Dr. Tahani
Ngày đăng ký 21/11/2020
Ngày cập nhật 21/11/2020