friction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề friction
Mô tả study friction effects in speed of the object , determined what is friction and why some materials have same coefficient of frictions
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Fs Fk, friction, motion, speed
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Hager Almaram
Email liên lạc u20104089@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức university of Sharjah
Ngày đăng ký 21/11/2020
Ngày cập nhật 21/11/2020