friction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề friction
Mô tả study friction effects in speed of the object , determined what is friction and why some materials have same coefficient of frictions
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Fs Fk, friction, motion, speed
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Hager Almaram
Trường / Tổ chức university of Sharjah
Ngày đăng ký 21/11/2020
Ngày cập nhật 21/11/2020