Conservation of Linear Momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Linear Momentum
Mô tả This experiment is designed to show the difference between the elastic collision and the inelastic collision in one dimension.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Collision, Collisions, Conservation, Conservation of Linear Momentum, Linear Momentum, Momentum, elasticity
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Ahmed S. Mahil, Dr. Mohammed Mansour
Email liên lạc u20103680@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 21/11/2020
Ngày cập nhật 26/11/2020