Change Your Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Change Your Motion
Mô tả Explore the effects of mass (inertia), force, and friction on acceleration.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Acceleration, Force, Inertia, Mass, Newton's Laws
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Arlyn DeBruyckere
Trường / Tổ chức Hutchinson High School
Ngày đăng ký 26/10/2020
Ngày cập nhật 26/10/2020