Empuje Hidrostática


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Empuje Hidrostática
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Khác, Vật lý
Cấp độ Graduate, Khác, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Khác, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Arquimedes, Hidrostatica, Pascal, Walter Manuel Trujillo Yaipen
Mô phỏng Mật độ


Tác giả walter Manuel Trujillo Yaipen
Trường / Tổ chức I.E.P. Beata Imelda
Ngày đăng ký 11/10/2020
Ngày cập nhật 22/10/2020