Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả Projectile Motion. The relationship between the range and sin(2θo) Find the range when given the initial velocity and the angle Calculate the angle that would correspond to the greatest range
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile Motion, Range, Sin
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Ismail Zein
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 10/10/2020
Ngày cập nhật 10/10/2020