PhET Projectiles Simulation Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Projectiles Simulation Lab
Mô tả Predict how varying initial conditions effect a projectile path (mass, angles ,initial speed, and , initial height)Use reasoning to explain the predictions.Explain common projectile motion terms in their own words. (launch  angle, initial speed, initial height, range, final height, time)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả barbara buckley
Trường / Tổ chức manasquan high school
Ngày đăng ký 08/10/2020
Ngày cập nhật 08/10/2020