Forces at Equlibrium


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces at Equlibrium
Mô tả study the equilibrium of the system by knowing two or three vectors(forces) affect on a system and let it at rest.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Equilibrium, Vectors, addition of vectors
Mô phỏng Cộng vector (HTML5), Cộng Vector


Tác giả Abdulraheem Khudada
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 27/09/2020
Ngày cập nhật 27/09/2020