Student Guide for PhET - Gas Properties html5 - Word to Google doc friendly


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Student Guide for PhET - Gas Properties html5 - Word to Google doc friendly
Mô tả This is a visual sheet to help learners discover P,T,V relationships using this sim.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas laws, pressure, temperature, volume
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5)


Tác giả Brian Libby
Trường / Tổ chức Ben Davis High School
Ngày đăng ký 18/09/2020
Ngày cập nhật 09/10/2020