Electric Field Hocket


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electric Field Hocket
Mô tả The simulation will help students to find connection between the path of the puck, the electric field and the equipotential lines.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electric charge, electric fields, potential difference
Mô phỏng Hockey điện


Tác giả David Wirth
Trường / Tổ chức Millennium High School Science Department
Ngày đăng ký 21/06/2020
Ngày cập nhật 21/06/2020