Concentration pHet Activity


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Concentration pHet Activity
Mô tả This pHet and google form cover concentration of solutions and has additional extension questions related to number of solute vs. solvent particles in the solution.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Concentration, Solutions
Mô phỏng Nồng độ (HTML5)


Tác giả Melanie Hammond
Trường / Tổ chức USD 305
Ngày đăng ký 17/04/2020
Ngày cập nhật 17/04/2020