Gravitational Force and Orbits


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Gravitational Force and Orbits
Mô tả Using both the Gravity and Orbits and Gravity Force Lab: Basics, students are guided through the mathematical relationship of the Law of Universal Gravitation. They explore and explain how changes to the mass and distance between the masses affects the magnitude and direction of gravitational force.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravitational force, orbits, universal gravitation
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Meg Tredinnick
Trường / Tổ chức Sacred Heart Academy
Ngày đăng ký 17/04/2020
Ngày cập nhật 17/04/2020