Modelando equação matemática sobre pressão


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Modelando equação matemática sobre pressão
Mô tả Esta atividade tem por finalidade modelar a equação do Teorema de Stevin
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá modelagem, pressão
Mô phỏng Áp suất (HTML5)


Tác giả Juciane1 Matrtins
Trường / Tổ chức Escola Estadual Dr.Ernane Vilela Lima
Ngày đăng ký 01/03/2020
Ngày cập nhật 01/03/2020