Modelando equação matemática sobre pressão


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Modelando equação matemática sobre pressão
คำบรรยาย Esta atividade tem por finalidade modelar a equação do Teorema de Stevin
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ modelagem, pressão
สถานการณ์จำลอง แรงดันในของเหลว (HTML5)


ผู้เขียน Juciane1 Matrtins
โรงเรียน/หน่วยงาน Escola Estadual Dr.Ernane Vilela Lima
ส่งข้อมูลแล้ว 1/3/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 1/3/2020