Concentration PhET Simulation Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Concentration PhET Simulation Lab
Mô tả This lab asks students to experiment with solutes, solvents, and saturation levels.
Chủ đề Hoá học, Khác
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concentration, saturation, solubility
Mô phỏng Nồng độ (HTML5)


Tác giả Malorie Patterson
Trường / Tổ chức Northwoods Park Middle
Ngày đăng ký 05/01/2020
Ngày cập nhật 05/01/2020