Gas Properties Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Properties Simulation
Mô tả This is a guided inquiry lab in which students explore the relationships between pressure, temperature, volume, and rates of diffusion. Students explore the relationships between volume and pressure, temperature and kinetic energy, amount of matter and pressure, and temperature and pressure.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Diffusion, Pressure, Temperature, Volume
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5), Tính chất của chất khí


Tác giả Joel Meservy
Trường / Tổ chức Fulton High School
Ngày đăng ký 03/12/2019
Ngày cập nhật 03/12/2019