PhET Lesson: Graphing Slope-Intercept


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Lesson: Graphing Slope-Intercept
Mô tả Introductory lesson determine the affects of a change in slope and y-intercept on the graph of a linear equation
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá linear equations, slope-intercept
Mô phỏng Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5)


Tác giả Carolyn Felknor
Email liên lạc carolyn.felknor@bvsd.org
Trường / Tổ chức Boulder Valley Public Schools
Ngày đăng ký 05/08/2019
Ngày cập nhật 05/08/2019