PhET Lesson: Graphing Slope-Intercept


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Lesson: Graphing Slope-Intercept
Mô tả Introductory lesson determine the affects of a change in slope and y-intercept on the graph of a linear equation
Chủ đề Toán
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá linear equations, slope-intercept
Mô phỏng Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5)


Tác giả Carolyn Felknor
Trường / Tổ chức Boulder Valley Public Schools
Ngày đăng ký 05/08/2019
Ngày cập nhật 05/08/2019