Đồ thị độ dốc - đoạn chắn - Dạng độ dốc-đoạn chắn | Đồ thị của Hàm tuyến tính - PhET Interactive Simulations

Đồ thị độ dốc - đoạn chắn

Đồ thị độ dốc - đoạn chắn simulation

Topics

  • Dạng độ dốc-đoạn chắn
  • Đồ thị của Hàm tuyến tính

Sample Learning Goals

  • Vẽ đồ thị một đường thẳng có phương trình cho theo dạng độ dốc-đoạn chắn.
  • Viết phương trình theo dạng độ dốc-đoạn chắn của một đường thẳng đã cho.
  • Tiên đoán sự ảnh hưởng của việc thay đổi các giá trị trong một phương trình đường thẳng đối với đồ thị đường thẳng đó.
  • Tiên đoán sự ảnh hưởng của đồ thị đã vẽ đối với phương trình của đường thẳng đó.

Standards Alignment

Common Core - Math

  • 8.F.A.3

  • 8.EE.C.8b

  • 8.EE.C.8a

  • 8.EE.B.6

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.11