Using Transformations to Graph in Slope-Intercept Form Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Using Transformations to Graph in Slope-Intercept Form
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Slope-Intercept, Transformations
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5)


Tác giả Dana Alderman
Email liên lạc contact@danadavidson.com
Trường / Tổ chức Teacher
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019