Using Transformations to Graph in Slope-Intercept Form A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Using Transformations to Graph in Slope-Intercept Form
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Slope-Intercept, Transformations
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5)


Tác giả Dana Alderman
Trường / Tổ chức Teacher
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019