Exploring Linear Functions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Linear Functions
Mô tả Students explore/investigate the numeric, graphic, and algebraic connection between function composition and the point-slope and slope-intercept equations for lines.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá composition of functions, point-slope, slope-intercept
Mô phỏng Hàm số (HTML5)


Tác giả Dan Felknor
Trường / Tổ chức BVSD
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019