PhET Inquiry - Bending Light


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Inquiry - Bending Light
Mô tả Students learn the law of reflection, and get a qualitative grasp of refraction. This style of inquiry uses the backward-faded scaffolding approach exemplified by Slater et al in "Engaging in Astronomical Inquiry," and borrows heavily from the format and language used in that book.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá inquiry, reflection, refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5)


Tác giả Paul Martenis
Trường / Tổ chức Newton North High School
Ngày đăng ký 13/05/2019
Ngày cập nhật 14/05/2019