MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá ÂNGULO, ACELERAÇÃO CENTRÍPETA., VELOCIDADE ANGULAR E ESCALAR
Mô phỏng Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng


Tác giả Cremilson Souza
Email liên lạc cremilson33@gmail.com
Trường / Tổ chức Escola
Ngày đăng ký 13/05/2019
Ngày cập nhật 13/05/2019