MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ ÂNGULO, ACELERAÇÃO CENTRÍPETA., VELOCIDADE ANGULAR E ESCALAR
สถานการณ์จำลอง การเคลื่อนที่ของแมลงเต่าทอง 2D


ผู้เขียน Cremilson Souza
โรงเรียน/หน่วยงาน Escola
ส่งข้อมูลแล้ว 13/5/2019
อัพเดทข้อมูลแล้ว 13/5/2019