Movimento Uniforme e Uniformemente Variado


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Movimento Uniforme e Uniformemente Variado
Mô tả Esta atividade está relacionada com o Movimento Uniforme e Uniformemente Variado.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Velocidade, aceleração, posição, tempo.
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Cremilson Souza
Email liên lạc cremilson33@gmail.com
Trường / Tổ chức Escola Estadual Antonio Caio
Ngày đăng ký 03/05/2019
Ngày cập nhật 03/05/2019