Equations bilan de réaction


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Equations bilan de réaction
Mô tả Traduction d'une activité proposée comme support à l'application "Réactifs, Produits, Restes"
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Pháp
Từ khoá équation bilan, chimie, produits, reactifs
Mô phỏng Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5)


Tác giả Baudouin DILLMANN
Email liên lạc baudouin.dillmann@univ-lille1.fr
Trường / Tổ chức Université de Lille
Ngày đăng ký 17/12/2018
Ngày cập nhật 17/12/2018