Hooke's Law investigation including multi-spring systems and Energy


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hooke's Law investigation including multi-spring systems and Energy
Mô tả Learners investigate Hooke's law to arrive at the relationship between Force and Extension. Learning then builds by collecting data and explaining spring systems in parallel. Finally the relationship between extension and elastic PE is investigated.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Hooke, elastic, energy, extension, parallel, potential, relationship
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả Andrew Ford
Email liên lạc a.ford@how.gdst.net
Trường / Tổ chức Howell's school
Ngày đăng ký 14/12/2018
Ngày cập nhật 14/12/2018