Visual Nucleosynthesis [Basic High School]


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Visual Nucleosynthesis [Basic High School]
Mô tả Build atoms in simulator, then copy/paste resulting atoms on powerpoint slides to visualize basic Nucleosynthesis reactions.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Carbon, Fusion, Helium, Hydrogen, Nitrogen, Nuclear, Oxygen, Powerpoint, Visual
Mô phỏng Tạo dựng nguyên tử (HTML5)


Tác giả Blake Wiehe
Trường / Tổ chức Red Canyon High School
Ngày đăng ký 21/11/2018
Ngày cập nhật 21/11/2018